สำนักงานวิจัย    
  วารสารวิชาการ ประจำปี 2561

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
 
  วารสารวิชาการ ประจำปี 2560

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
  วารสารวิชาการ ประจำปี 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
  วารสารวิชาการ ประจำปี 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com