สำนักงานวิจัย    
  วารสารวิชาการ ประจำปี 2560

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
 
  วารสารวิชาการ ประจำปี 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887188 , 08-6431-3282 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com