ภาพกิจกรรม : โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง