ภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย