ภาพกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"