ภาพกิจกรรม : โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน”