AdminLTELogo

ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

91

นักวิจัย

เรียกดู

7

งานวิจัย

เรียกดู

10

โครงการงานวิจัย

เรียกดู

133

บทความ/ประชุมวิชาการ

เรียกดู

0

นวัตกรรม/สร้างสรรค์

เรียกดู

0

บทความวิชาการ

เรียกดู

จำนวนบุคลากร (91)

จำนวนบทความวิชาการ (132)

รายชื่ออาจารย์ : (จำนวนบทความวิชการ)

# รหัสนักวิจัย ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/สาขา จำนวน
# รหัสนักวิจัย ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/สาขา จำนวน