ค้นใบสมัคร  
 

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาผลการเรียนหรือใบ ร.บ. จำนวน ๑ ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ฉบับ
  5. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
  6. ใบสมัคร  (ทำการกรอกจากระบบ หรือ download จากระบบ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 054-411288-9 , 09-6512-2638 แฟกซ์. 054-411288