ประกาศสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑


ด้วยสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธบ.)
- สาขาบริหารทั่วไป จำนวน ๔๐ คน
- สาขาการเงินการธนาคาร จำนวน ๔๐ คน
- สาขาการตลาด จำนวน ๔๐ คน
- สาขาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๔๐ คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน
 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ศศ.บ)
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จำนวน ๔๐ คน
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ)
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน ๔๐ คน
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ศศ.บ)
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน ๔๐ คน
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม)
- สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน ๔๐ คน
 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม)

๒. กำหนดการ
รายการ
วัน-เวลา
สถานที่
รับสมัครและขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. อาคาร ๒ ห้อง ๒๑๗
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
อาคารประชุมอเนกประสงค์
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
* หากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.ipacific.ac.th
 

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร
 
๑. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
๒. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสำเร็จการศึกษาใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศและขอเทียบโอนหน่วยกิต หรือ
๓. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น หรือ
๔. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันชั้นสูงอื่นทั้งในประเทศหรือ ต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
๕. ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๖. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอื่น
 

๔. หลักฐานการสมัคร
๑. สำเนาผลการเรียนหรือใบ ร.บ. จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ฉบับ
๕. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่   โทร.08-6431-3282 , 054-887-188 , 08-6430-1887 FAX. 054-887-189