ชื่อเต็มภาษาไทย
:
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
อักษรย่อ
:
ส.ว.ป.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
Pacific Institute of Management Science
อักษรย่อ
:
P.I.M.S
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท "สถาบัน"
หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตด้านการบริหารจัดการในทุกสาขา ที่สามารถบูรณการความรู้สู่สังคมแห่งภูมิปัญา ทั้งความรู้ด้านทฤษฎี และทักษะทางด้านการจัดการในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อสามารถออกไปทำงานได้จริง และเป็นที่ยอมรับในวงการสังคมธุรกิจ และวงการอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
สถาบันจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพด้านการจัดการเพื่อตอบสนองภาคเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค   มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในลักษณะนักบริหารมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และในด้านเทคโนโลยี โดยอยู่บนพื้นฐานเชิงวิชาการ ที่ถูกต้อง ดำเนินธุรกิจและบริหารองค์การ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ขวนขวายใฝ่รู้เพื่อให้ทันต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถบูรณาการความรู้สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาได้
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222/2 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000