ภาพกิจกรรม : ประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการจัดการความปลอดภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์