ภาพกิจกรรม : สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในหัวข้อ โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว