ภาพกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสะพานบ้านต๊ำปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านต๊ำ