ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่องโลจิสติกส์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล (11 พ.ย. 2565)

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ดำเนินการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่อง "โลจิสติกส์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล" เป็นการดำเนินการจัดสัมมนาในรายวิชา สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม ณ ห้อง 238 อาคารคณะวิทยาการจัดการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้ช่วยอธิการบดี,อาจารย์สาลิกา ก๋ายอด เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ,อาจารย์จิรญา มีมานะ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ อาจารย์สุจิตตา หงษ์ทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย โดยมีอาจารย์ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้การต้อนรับ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 221


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com