ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 14  
 2. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 3. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 7  
 4. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 5. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 6  
 6. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 7. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 4  
 8. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 9. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 979  
 10. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 11. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 50  
 12. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 13. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 42  
 14. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 15. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 772  
 16. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 17. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 374  
 18. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 19. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 405  
 20. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 21. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 43  
 22. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 23. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 603  
 24. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 25. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 114  
 26. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 27. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 133  
 28. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 29. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 102  
 30. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 31. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 96  
 32. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 33. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 96  
 34. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 35. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 105  
 36. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 37. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 101  
 38. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 39. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 100  
 40. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 41. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 126  
 42. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 43. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 134  
 44. (Last Open : 24 มี.ค. 2562)
 45. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 141  
 46. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 47. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 336  
 48. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 49. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 236  
 50. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 51. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 195  
 52. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 53. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 180  
 54. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 55. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 203  
 56. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 57. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 195  
 58. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 59. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 532  
 60. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 61. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 324  
 62. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 63. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 279  
 64. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 65. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 268  
 66. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 67. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 326  
 68. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 69. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 319  
 70. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 71. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 383  
 72. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 73. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 616  
 74. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 75. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 558  
 76. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 77. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 429  
 78. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 79. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 823  
 80. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 81. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 655  
 82. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 83. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 653  
 84. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 85. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 468  
 86. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 87. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 448  
 88. (Last Open : 22 มี.ค. 2562)
 89. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 454  
 90. (Last Open : 24 มี.ค. 2562)
 91. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 403  
 92. (Last Open : 18 มี.ค. 2562)
 93. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 452  
 94. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 95. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 484  
 96. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 97. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 629  
 98. (Last Open : 24 มี.ค. 2562)
 99. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 481  
 100. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 101. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 536  
 102. (Last Open : 23 มี.ค. 2562)
 103. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 404  
 104. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 105. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 451  
 106. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 107. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 711  
 108. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 109. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 812  
 110. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 111. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 579  
 112. (Last Open : 22 มี.ค. 2562)
 113. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 309  
 114. (Last Open : 21 มี.ค. 2562)
 115. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 568  
 116. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 117. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 450  
 118. (Last Open : 24 มี.ค. 2562)
 119. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 357  
 120. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 121. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 316  
 122. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 123. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 371  
 124. (Last Open : 16 มี.ค. 2562)
 125. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 290  
 126. (Last Open : 20 มี.ค. 2562)
 127. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 322  
 128. (Last Open : 20 มี.ค. 2562)
 129. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 300  
 130. (Last Open : 20 มี.ค. 2562)
 131. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 510  
 132. (Last Open : 20 มี.ค. 2562)
 133. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 555  
 134. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 135. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 540  
 136. (Last Open : 14 มี.ค. 2562)
 137. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 371  
 138. (Last Open : 24 มี.ค. 2562)
 139. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 490  
 140. (Last Open : 22 มี.ค. 2562)
 141. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 419  
 142. (Last Open : 24 มี.ค. 2562)
 143. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 244  
 144. (Last Open : 24 มี.ค. 2562)
 145. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 379  
 146. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 147. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 463  
 148. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 149. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 623  
 150. (Last Open : 23 มี.ค. 2562)
 151. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 475  
 152. (Last Open : 22 มี.ค. 2562)
 153. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 639  
 154. (Last Open : 26 มี.ค. 2562)
 155. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 278  
 156. (Last Open : 22 มี.ค. 2562)
 157. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 402  
 158. (Last Open : 22 มี.ค. 2562)
 159. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 385  
 160. (Last Open : 22 มี.ค. 2562)
 161. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 419  
 162. (Last Open : 16 มี.ค. 2562)
 163. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 637  
 164. (Last Open : 24 มี.ค. 2562)
 165. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 378  
 166. (Last Open : 25 มี.ค. 2562)
 167. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 559  
 168. (Last Open : 13 มี.ค. 2562)
 169. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 346  
 170. (Last Open : 24 มี.ค. 2562)
 171. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 499  
 172. (Last Open : 19 มี.ค. 2562)
 173. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 406  
 174. (Last Open : 19 มี.ค. 2562)
 175. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 340  
 176. (Last Open : 22 มี.ค. 2562)
 177. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 380  
 178. (Last Open : 22 มี.ค. 2562)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com