ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. "รำลึกรักษ์อุ้มผาง 61 ปี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 214  
 2. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 3. โครงการ "แต้มสี เติมฝันให้น้องโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 205  
 4. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 5. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 226  
 6. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 7. โครงการแปซิฟิคปันศุกร์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 228  
 8. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 9. โครงการการเกษตรแนวใหม่ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์(Hydroponics)  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 237  
 10. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 11. พิศวงตานกฮูกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 219  
 12. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 13. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 8  || 9 พ.ย. 2563 : อ่าน 381  
 14. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 15. สัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)"  || 20 ก.ย. 2563 : อ่าน 255  
 16. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 17. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กราบสักการะพ่อขุนงำเมือง  || 15 ต.ค. 2563 : อ่าน 292  
 18. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 19. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา(กลุ่มย่อย) ในรายวิชา สัมมนาการท่องเที่ยวและการโ  || 16 ก.ย. 2563 : อ่าน 309  
 20. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 21. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2562  || 30 ก.ย. 2563 : อ่าน 287  
 22. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 23. เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562  || 25 ก.ย. 2563 : อ่าน 295  
 24. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 25. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 12 ส.ค. 2563 : อ่าน 291  
 26. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 27. โครงการจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 399  
 28. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 29. โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 379  
 30. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 31. ครงการจิตอาสา Big Cleaning Day  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 477  
 32. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 33. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 414  
 34. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 35. เศรษฐกิจพอเพียง วิธีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 409  
 36. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 37. ประกาศขยายระยะเวลาเรียน  || 19 ก.ค. 2563 : อ่าน 386  
 38. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 39. ตู้ปันสุข รักและห่วงใย ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน  || 14 พ.ค. 2563 : อ่าน 333  
 40. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 41. ตู้ปันสุขสู้ COVID-19  || 13 พ.ค. 2563 : อ่าน 281  
 42. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 43. ป้องกันภัย COVID-19  || 1 เม.ย. 2563 : อ่าน 392  
 44. (Last Open : 5 พ.ค. 2564)
 45. มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 784  
 46. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 47. วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฏาคม-ธันวาคม  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 1382  
 48. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 49. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา  || 13 ก.พ. 2563 : อ่าน 644  
 50. (Last Open : 5 พ.ค. 2564)
 51. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020  || 18 ม.ค. 2563 : อ่าน 864  
 52. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 53. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 729  
 54. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 55. โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน”  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 800  
 56. (Last Open : 5 พ.ค. 2564)
 57. โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 707  
 58. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 59. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “การสืบสานภูมิปัญญาการทำตุงพื้นเมือง(ตุงไส้หมู)”  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 970  
 60. (Last Open : 5 พ.ค. 2564)
 61. โครงการบริการวิชาการ"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก"  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 843  
 62. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 63. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน”  || 21 ธ.ค. 2562 : อ่าน 786  
 64. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 65. อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน  || 18 ธ.ค. 2562 : อ่าน 797  
 66. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 67. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว"  || 16 ธ.ค. 2562 : อ่าน 764  
 68. (Last Open : 5 พ.ค. 2564)
 69. ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 795  
 70. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 71. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 715  
 72. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 73. โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 752  
 74. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 75. ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 723  
 76. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 77. ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 747  
 78. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 79. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบ 4  || 29 ต.ค. 2562 : อ่าน 631  
 80. (Last Open : 5 พ.ค. 2564)
 81. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ  || 20 ก.ย. 2562 : อ่าน 634  
 82. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 83. ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  || 15 ก.ย. 2562 : อ่าน 479  
 84. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 85. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562  || 4 ก.ย. 2562 : อ่าน 505  
 86. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 87. ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ  || 30 ส.ค. 2562 : อ่าน 626  
 88. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 89. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  || 17 ส.ค. 2562 : อ่าน 621  
 90. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 91. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 596  
 92. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 93. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 529  
 94. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 95. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 468  
 96. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 97. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 507  
 98. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 99. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 411  
 100. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 101. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 700  
 102. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 103. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 544  
 104. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 105. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 506  
 106. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 107. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 459  
 108. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 109. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 3 (update ประจำวันที่ 18/06/2562)  || 18 มิ.ย. 2562 : อ่าน 777  
 110. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 111. แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบที่ 3  || 5 มิ.ย. 2562 : อ่าน 892  
 112. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 113. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 497  
 114. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 115. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 1230  
 116. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 117. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 790  
 118. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 119. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 408  
 120. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 121. แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2  || 27 มี.ค. 2562 : อ่าน 877  
 122. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 123. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 464  
 124. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 125. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 421  
 126. (Last Open : 5 พ.ค. 2564)
 127. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 534  
 128. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 129. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 418  
 130. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 131. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 2269  
 132. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 133. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 444  
 134. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 135. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 383  
 136. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 137. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1202  
 138. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 139. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 712  
 140. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 141. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 900  
 142. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 143. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 428  
 144. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 145. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 946  
 146. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 147. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 469  
 148. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 149. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 767  
 150. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 151. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 446  
 152. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 153. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 479  
 154. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 155. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 459  
 156. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 157. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 458  
 158. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 159. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 465  
 160. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 161. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 415  
 162. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 163. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 474  
 164. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 165. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 466  
 166. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 167. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 483  
 168. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 169. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 796  
 170. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 171. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 597  
 172. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 173. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 568  
 174. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 175. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 607  
 176. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 177. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 582  
 178. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 179. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 518  
 180. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 181. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 824  
 182. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 183. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 706  
 184. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 185. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 605  
 186. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 187. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 606  
 188. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 189. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 636  
 190. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 191. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 641  
 192. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 193. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 698  
 194. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 195. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 1012  
 196. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 197. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 948  
 198. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 199. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 776  
 200. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 201. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1208  
 202. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 203. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 981  
 204. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 205. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1003  
 206. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 207. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 791  
 208. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 209. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 780  
 210. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 211. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 815  
 212. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 213. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 779  
 214. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 215. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 743  
 216. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 217. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 795  
 218. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 219. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 1006  
 220. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 221. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1038  
 222. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 223. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 924  
 224. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 225. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 894  
 226. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 227. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 741  
 228. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 229. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1107  
 230. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 231. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1242  
 232. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 233. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 914  
 234. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 235. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 603  
 236. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 237. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 983  
 238. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 239. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 743  
 240. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 241. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 800  
 242. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 243. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 648  
 244. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 245. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 711  
 246. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 247. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 562  
 248. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 249. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 656  
 250. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 251. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 594  
 252. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 253. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 822  
 254. (Last Open : 5 พ.ค. 2564)
 255. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 876  
 256. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 257. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 879  
 258. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 259. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 641  
 260. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 261. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 750  
 262. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 263. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 755  
 264. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 265. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 498  
 266. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 267. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 697  
 268. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 269. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 786  
 270. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 271. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 910  
 272. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 273. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 803  
 274. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 275. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 1027  
 276. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 277. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 545  
 278. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 279. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 696  
 280. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 281. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 702  
 282. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 283. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 735  
 284. (Last Open : 5 พ.ค. 2564)
 285. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 1105  
 286. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 287. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 639  
 288. (Last Open : 4 พ.ค. 2564)
 289. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 897  
 290. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 291. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 632  
 292. (Last Open : 6 พ.ค. 2564)
 293. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 871  
 294. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 295. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 682  
 296. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 297. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 615  
 298. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)
 299. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 685  
 300. (Last Open : 7 พ.ค. 2564)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com