ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. "รำลึกรักษ์อุ้มผาง 61 ปี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 6  
 2. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 3. โครงการ "แต้มสี เติมฝันให้น้องโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 10  
 4. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 5. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 9  
 6. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 7. โครงการแปซิฟิคปันศุกร์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 4  
 8. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 9. โครงการการเกษตรแนวใหม่ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์(Hydroponics)  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 8  
 10. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 11. พิศวงตานกฮูกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 4  
 12. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 13. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 8  || 9 พ.ย. 2563 : อ่าน 71  
 14. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 15. สัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)"  || 20 ก.ย. 2563 : อ่าน 40  
 16. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 17. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กราบสักการะพ่อขุนงำเมือง  || 15 ต.ค. 2563 : อ่าน 87  
 18. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 19. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา(กลุ่มย่อย) ในรายวิชา สัมมนาการท่องเที่ยวและการโ  || 16 ก.ย. 2563 : อ่าน 91  
 20. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 21. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2562  || 30 ก.ย. 2563 : อ่าน 83  
 22. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 23. เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562  || 25 ก.ย. 2563 : อ่าน 93  
 24. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 25. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 12 ส.ค. 2563 : อ่าน 88  
 26. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 27. โครงการจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 156  
 28. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 29. โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 167  
 30. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 31. ครงการจิตอาสา Big Cleaning Day  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 221  
 32. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 33. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 203  
 34. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 35. เศรษฐกิจพอเพียง วิธีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 215  
 36. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 37. ประกาศขยายระยะเวลาเรียน  || 19 ก.ค. 2563 : อ่าน 191  
 38. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 39. ตู้ปันสุข รักและห่วงใย ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน  || 14 พ.ค. 2563 : อ่าน 184  
 40. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 41. ตู้ปันสุขสู้ COVID-19  || 13 พ.ค. 2563 : อ่าน 182  
 42. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 43. ป้องกันภัย COVID-19  || 1 เม.ย. 2563 : อ่าน 300  
 44. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 45. มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 655  
 46. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 47. วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฏาคม-ธันวาคม  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 1250  
 48. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 49. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา  || 13 ก.พ. 2563 : อ่าน 538  
 50. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 51. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020  || 18 ม.ค. 2563 : อ่าน 705  
 52. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 53. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 630  
 54. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 55. โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน”  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 682  
 56. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 57. โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 613  
 58. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 59. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “การสืบสานภูมิปัญญาการทำตุงพื้นเมือง(ตุงไส้หมู)”  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 862  
 60. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 61. โครงการบริการวิชาการ"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก"  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 748  
 62. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 63. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน”  || 21 ธ.ค. 2562 : อ่าน 668  
 64. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 65. อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน  || 18 ธ.ค. 2562 : อ่าน 707  
 66. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 67. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว"  || 16 ธ.ค. 2562 : อ่าน 669  
 68. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 69. ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 690  
 70. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 71. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 622  
 72. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 73. โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 649  
 74. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 75. ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 626  
 76. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 77. ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 637  
 78. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 79. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบ 4  || 29 ต.ค. 2562 : อ่าน 569  
 80. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 81. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ  || 20 ก.ย. 2562 : อ่าน 524  
 82. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 83. ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  || 15 ก.ย. 2562 : อ่าน 405  
 84. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 85. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562  || 4 ก.ย. 2562 : อ่าน 442  
 86. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 87. ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ  || 30 ส.ค. 2562 : อ่าน 514  
 88. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 89. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  || 17 ส.ค. 2562 : อ่าน 511  
 90. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 91. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 504  
 92. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 93. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 441  
 94. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 95. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 386  
 96. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 97. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 417  
 98. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 99. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 344  
 100. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 101. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 609  
 102. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 103. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 445  
 104. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 105. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 410  
 106. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 107. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 369  
 108. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 109. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 3 (update ประจำวันที่ 18/06/2562)  || 18 มิ.ย. 2562 : อ่าน 697  
 110. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 111. แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบที่ 3  || 5 มิ.ย. 2562 : อ่าน 748  
 112. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 113. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 424  
 114. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 115. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 1112  
 116. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 117. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 704  
 118. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 119. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 341  
 120. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 121. แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2  || 27 มี.ค. 2562 : อ่าน 801  
 122. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 123. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 378  
 124. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 125. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 350  
 126. (Last Open : 29 พ.ย. 2563)
 127. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 444  
 128. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 129. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 326  
 130. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 131. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 2161  
 132. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 133. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 354  
 134. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 135. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 314  
 136. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 137. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1106  
 138. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 139. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 646  
 140. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 141. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 793  
 142. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 143. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 349  
 144. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 145. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 874  
 146. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 147. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 396  
 148. (Last Open : 29 พ.ย. 2563)
 149. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 656  
 150. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 151. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 383  
 152. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 153. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 401  
 154. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 155. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 377  
 156. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 157. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 375  
 158. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 159. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 396  
 160. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 161. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 336  
 162. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 163. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 404  
 164. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 165. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 382  
 166. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 167. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 414  
 168. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 169. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 709  
 170. (Last Open : 29 พ.ย. 2563)
 171. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 514  
 172. (Last Open : 29 พ.ย. 2563)
 173. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 469  
 174. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 175. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 508  
 176. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 177. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 508  
 178. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 179. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 448  
 180. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 181. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 758  
 182. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 183. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 632  
 184. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 185. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 522  
 186. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 187. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 526  
 188. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 189. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 561  
 190. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 191. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 570  
 192. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 193. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 625  
 194. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 195. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 893  
 196. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 197. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 866  
 198. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 199. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 701  
 200. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 201. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1135  
 202. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 203. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 911  
 204. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 205. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 890  
 206. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 207. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 718  
 208. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 209. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 706  
 210. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 211. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 727  
 212. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 213. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 697  
 214. (Last Open : 29 พ.ย. 2563)
 215. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 674  
 216. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 217. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 732  
 218. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 219. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 931  
 220. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 221. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 943  
 222. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 223. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 841  
 224. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 225. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 821  
 226. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 227. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 669  
 228. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 229. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1027  
 230. (Last Open : 1 ธ.ค. 2563)
 231. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1150  
 232. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 233. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 839  
 234. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 235. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 515  
 236. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 237. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 891  
 238. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 239. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 655  
 240. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 241. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 699  
 242. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 243. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 568  
 244. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 245. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 616  
 246. (Last Open : 29 พ.ย. 2563)
 247. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 480  
 248. (Last Open : 29 พ.ย. 2563)
 249. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 578  
 250. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 251. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 528  
 252. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 253. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 720  
 254. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 255. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 793  
 256. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 257. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 789  
 258. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 259. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 558  
 260. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 261. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 683  
 262. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 263. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 642  
 264. (Last Open : 29 พ.ย. 2563)
 265. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 432  
 266. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 267. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 618  
 268. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 269. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 719  
 270. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 271. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 843  
 272. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 273. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 732  
 274. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 275. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 935  
 276. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 277. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 479  
 278. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 279. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 623  
 280. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 281. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 586  
 282. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 283. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 658  
 284. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 285. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 979  
 286. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 287. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 573  
 288. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 289. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 814  
 290. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 291. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 555  
 292. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)
 293. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 776  
 294. (Last Open : 28 พ.ย. 2563)
 295. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 614  
 296. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 297. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 541  
 298. (Last Open : 30 พ.ย. 2563)
 299. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 607  
 300. (Last Open : 2 ธ.ค. 2563)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com