ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 45  
 2. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 3. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 48  
 4. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 5. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 42  
 6. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 7. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 43  
 8. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 9. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 32  
 10. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 11. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 54  
 12. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 51  
 14. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 15. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 55  
 16. (Last Open : 17 ม.ค. 2562)
 17. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 73  
 18. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 19. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 86  
 20. (Last Open : 17 ม.ค. 2562)
 21. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 85  
 22. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 23. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 263  
 24. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 25. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 191  
 26. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 27. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 151  
 28. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 29. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 150  
 30. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 31. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 165  
 32. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 33. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 162  
 34. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 35. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 469  
 36. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 37. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 269  
 38. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 39. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 231  
 40. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 41. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 242  
 42. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 43. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 302  
 44. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 45. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 305  
 46. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 47. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 357  
 48. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 49. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 586  
 50. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 51. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 519  
 52. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 53. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 394  
 54. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 55. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 787  
 56. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 57. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 590  
 58. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 59. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 632  
 60. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 61. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 445  
 62. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 63. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 396  
 64. (Last Open : 13 ม.ค. 2562)
 65. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 428  
 66. (Last Open : 15 ม.ค. 2562)
 67. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 379  
 68. (Last Open : 13 ม.ค. 2562)
 69. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 389  
 70. (Last Open : 13 ม.ค. 2562)
 71. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 462  
 72. (Last Open : 14 ม.ค. 2562)
 73. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 602  
 74. (Last Open : 14 ม.ค. 2562)
 75. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 447  
 76. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 77. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 497  
 78. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 79. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 384  
 80. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 81. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 430  
 82. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 83. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 646  
 84. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 85. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 745  
 86. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 87. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 552  
 88. (Last Open : 15 ม.ค. 2562)
 89. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 288  
 90. (Last Open : 17 ม.ค. 2562)
 91. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 541  
 92. (Last Open : 15 ม.ค. 2562)
 93. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 421  
 94. (Last Open : 13 ม.ค. 2562)
 95. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 310  
 96. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 97. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 294  
 98. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 99. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 352  
 100. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 101. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 269  
 102. (Last Open : 15 ม.ค. 2562)
 103. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 300  
 104. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 105. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 283  
 106. (Last Open : 17 ม.ค. 2562)
 107. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 487  
 108. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 109. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 531  
 110. (Last Open : 15 ม.ค. 2562)
 111. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 518  
 112. (Last Open : 13 ม.ค. 2562)
 113. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 352  
 114. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 115. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 466  
 116. (Last Open : 15 ม.ค. 2562)
 117. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 394  
 118. (Last Open : 17 ม.ค. 2562)
 119. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 226  
 120. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 121. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 358  
 122. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 123. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 442  
 124. (Last Open : 17 ม.ค. 2562)
 125. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 603  
 126. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 127. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 448  
 128. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 129. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 602  
 130. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 131. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 261  
 132. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 133. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 385  
 134. (Last Open : 15 ม.ค. 2562)
 135. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 367  
 136. (Last Open : 17 ม.ค. 2562)
 137. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 405  
 138. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 139. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 611  
 140. (Last Open : 17 ม.ค. 2562)
 141. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 356  
 142. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 143. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 535  
 144. (Last Open : 17 ม.ค. 2562)
 145. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 326  
 146. (Last Open : 18 ม.ค. 2562)
 147. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 479  
 148. (Last Open : 17 ม.ค. 2562)
 149. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 388  
 150. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 151. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 318  
 152. (Last Open : 16 ม.ค. 2562)
 153. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 363  
 154. (Last Open : 15 ม.ค. 2562)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com