ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 94  
 2. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 3. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 21  
 4. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 5. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 40  
 6. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 7. แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2  || 27 มี.ค. 2562 : อ่าน 383  
 8. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 9. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 81  
 10. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 11. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 51  
 12. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 13. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 62  
 14. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 15. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 42  
 16. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 17. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 1403  
 18. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 19. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 81  
 20. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 21. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 77  
 22. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 23. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 819  
 24. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 25. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 410  
 26. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 27. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 458  
 28. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 29. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 82  
 30. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 31. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 641  
 32. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 33. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 144  
 34. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 35. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 169  
 36. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 37. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 144  
 38. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 39. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 136  
 40. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 41. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 133  
 42. (Last Open : 19 พ.ค. 2562)
 43. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 140  
 44. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 45. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 131  
 46. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 47. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 126  
 48. (Last Open : 19 พ.ค. 2562)
 49. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 158  
 50. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 51. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 159  
 52. (Last Open : 11 พ.ค. 2562)
 53. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 172  
 54. (Last Open : 17 พ.ค. 2562)
 55. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 363  
 56. (Last Open : 19 พ.ค. 2562)
 57. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 261  
 58. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 59. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 219  
 60. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 61. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 208  
 62. (Last Open : 17 พ.ค. 2562)
 63. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 226  
 64. (Last Open : 15 พ.ค. 2562)
 65. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 220  
 66. (Last Open : 17 พ.ค. 2562)
 67. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 559  
 68. (Last Open : 19 พ.ค. 2562)
 69. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 353  
 70. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 71. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 302  
 72. (Last Open : 19 พ.ค. 2562)
 73. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 292  
 74. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 75. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 347  
 76. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 77. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 345  
 78. (Last Open : 16 พ.ค. 2562)
 79. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 408  
 80. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 81. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 649  
 82. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 83. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 591  
 84. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 85. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 446  
 86. (Last Open : 15 พ.ค. 2562)
 87. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 852  
 88. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 89. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 680  
 90. (Last Open : 16 พ.ค. 2562)
 91. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 670  
 92. (Last Open : 15 พ.ค. 2562)
 93. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 487  
 94. (Last Open : 17 พ.ค. 2562)
 95. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 459  
 96. (Last Open : 11 พ.ค. 2562)
 97. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 469  
 98. (Last Open : 19 พ.ค. 2562)
 99. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 423  
 100. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 101. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 466  
 102. (Last Open : 15 พ.ค. 2562)
 103. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 502  
 104. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 105. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 652  
 106. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 107. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 512  
 108. (Last Open : 17 พ.ค. 2562)
 109. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 564  
 110. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 111. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 419  
 112. (Last Open : 9 พ.ค. 2562)
 113. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 469  
 114. (Last Open : 15 พ.ค. 2562)
 115. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 733  
 116. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 117. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 841  
 118. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 119. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 603  
 120. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 121. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 327  
 122. (Last Open : 17 พ.ค. 2562)
 123. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 598  
 124. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 125. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 467  
 126. (Last Open : 19 พ.ค. 2562)
 127. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 382  
 128. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 129. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 336  
 130. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 131. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 388  
 132. (Last Open : 17 พ.ค. 2562)
 133. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 303  
 134. (Last Open : 14 พ.ค. 2562)
 135. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 345  
 136. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 137. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 315  
 138. (Last Open : 14 พ.ค. 2562)
 139. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 526  
 140. (Last Open : 19 พ.ค. 2562)
 141. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 571  
 142. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 143. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 553  
 144. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 145. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 381  
 146. (Last Open : 19 พ.ค. 2562)
 147. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 508  
 148. (Last Open : 16 พ.ค. 2562)
 149. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 438  
 150. (Last Open : 16 พ.ค. 2562)
 151. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 257  
 152. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 153. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 394  
 154. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 155. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 475  
 156. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 157. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 636  
 158. (Last Open : 14 พ.ค. 2562)
 159. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 485  
 160. (Last Open : 16 พ.ค. 2562)
 161. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 666  
 162. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 163. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 290  
 164. (Last Open : 16 พ.ค. 2562)
 165. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 416  
 166. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 167. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 402  
 168. (Last Open : 15 พ.ค. 2562)
 169. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 436  
 170. (Last Open : 20 พ.ค. 2562)
 171. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 664  
 172. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 173. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 392  
 174. (Last Open : 13 พ.ค. 2562)
 175. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 576  
 176. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 177. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 355  
 178. (Last Open : 14 พ.ค. 2562)
 179. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 516  
 180. (Last Open : 19 พ.ค. 2562)
 181. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 418  
 182. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)
 183. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 359  
 184. (Last Open : 17 พ.ค. 2562)
 185. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 394  
 186. (Last Open : 18 พ.ค. 2562)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com