ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 13  || 2 มี.ค. 2565 : อ่าน 171  
 2. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 3. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 14  || 2 มี.ค. 2565 : อ่าน 350  
 4. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 5. โครงการจิตอาสา “มอบรักปันสุข อิ่มท้อง อิ่มใจชุมชน”  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 85  
 6. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 7. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "เรียนรู้ วัฒนธรรม ท้องถิ่น"  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 166  
 8. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 9. โครงการบริการวิชาการ "การเรียนรู้สร้างอาชีพเสริม"  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 174  
 10. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 11. โครงการจิตอาสา หนังสือหมุนเวียนหล่อเลี้ยงปัญญา  || 20 ก.พ. 2565 : อ่าน 176  
 12. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 13. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์และการแสดงเยือนศิลป์ถิ่นเหนือ  || 19 ก.พ. 2565 : อ่าน 170  
 14. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 15. โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  || 19 ก.พ. 2565 : อ่าน 147  
 16. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 17. โครงการบัณฑิตจิตอาสา “ส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนา โรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง"  || 13 ก.พ. 2565 : อ่าน 195  
 18. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 19. โครงการจิตอาสาพัฒนาสัดอนาลโย  || 13 ก.พ. 2565 : อ่าน 204  
 20. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 21. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม และการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 176  
 22. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 23. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "การประยุกต์ใช้ความเชื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิถีชีวิตสืบสานการทำบายศ  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 179  
 24. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 25. โครงการบริการวิชาการ “คนสำราญ งานสำเร็จ ตามแนวพุทธวิถี ที่สอดคล้องกับแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal)   || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 182  
 26. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 27. โครงการบริการวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ประจำปีการศึกษา 2564  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 166  
 28. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 29. ประมวลภาพมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022 (ภาพชุด)  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 156  
 30. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 31. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 167  
 32. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 33. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 167  
 34. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 35. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 199  
 36. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 37. ค่ายวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา  || 24 ม.ค. 2565 : อ่าน 216  
 38. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 39. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธียกเสาเอก อาคาร ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์  || 17 ธ.ค. 2564 : อ่าน 245  
 40. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 41. จัดพิธีตั้งศาลพระชัยมงคล สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วิทยาเขตนิมิตใหม่  || 17 ธ.ค. 2564 : อ่าน 398  
 42. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 43. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ (วิทยาเขตนิมิตใหม่)  || 28 พ.ย. 2564 : อ่าน 458  
 44. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 45. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Assurance)  || 1 พ.ย. 2564 : อ่าน 377  
 46. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 47. โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  || 20 ต.ค. 2564 : อ่าน 552  
 48. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 49. ผลการทดสอบ English Proficiency Test (CEFR) นักศึกษารหัส 631 - 632 ประจำปีการศึกษา 2564  || 15 ต.ค. 2564 : อ่าน 555  
 50. (Last Open : 28 มิ.ย. 2565)
 51. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2564  || 15 ต.ค. 2564 : อ่าน 501  
 52. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 53. มอบอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ชุดหูฟังให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา  || 1 ต.ค. 2564 : อ่าน 324  
 54. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 55. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 12  || 14 ก.ย. 2564 : อ่าน 406  
 56. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 57. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 12  || 14 ก.ย. 2564 : อ่าน 570  
 58. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 59. โครงการบริการวิชาการในหัวข้อ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ยุคโควิด-19  || 28 ส.ค. 2564 : อ่าน 343  
 60. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 61. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564  || 22 ส.ค. 2564 : อ่าน 337  
 62. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 63. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TQF และการจัดการเรียนการสอน ในยุคปกติใหม่ New normal (ออนไลน์ผ่าน โปรแก  || 14 ส.ค. 2564 : อ่าน 323  
 64. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 65. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 11  || 17 มิ.ย. 2564 : อ่าน 512  
 66. (Last Open : 28 มิ.ย. 2565)
 67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษา  || 14 มิ.ย. 2564 : อ่าน 326  
 68. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 69. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Google Meet  || 25 มี.ค. 2564 : อ่าน 311  
 70. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 71. ประธานในพิธีเปิดโครงการบัณฑิตจิตอาสา เรื่อง ร่วมน้ำใจ สู่ฝายมีชีวิตชุมชน  || 21 มี.ค. 2564 : อ่าน 343  
 72. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 73. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ผนึกกำลัง เติมน้ำใจ ชาติพันธุ์ 6 ชนเผ่า  || 20 มี.ค. 2564 : อ่าน 379  
 74. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 75. มอบเล่มวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวุฒิการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  || 6 มี.ค. 2564 : อ่าน 316  
 76. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 77. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 10  || 5 มี.ค. 2564 : อ่าน 690  
 78. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 79. โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพ.ศ. 2564  || 24 ก.พ. 2564 : อ่าน 171  
 80. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 81. พิธีการเปิดนิทรรศการ ของนักศึกษารหัส 611-612 ประจำปีการศึกษา 2563  || 12 ก.พ. 2564 : อ่าน 229  
 82. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 83. "รำลึกรักษ์อุ้มผาง 61 ปี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 680  
 84. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 85. โครงการ "แต้มสี เติมฝันให้น้องโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 647  
 86. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 87. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 596  
 88. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 89. โครงการแปซิฟิคปันศุกร์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 652  
 90. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 91. โครงการการเกษตรแนวใหม่ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์(Hydroponics)  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 723  
 92. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 93. พิศวงตานกฮูกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 668  
 94. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 95. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 8  || 9 พ.ย. 2563 : อ่าน 896  
 96. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 97. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กราบสักการะพ่อขุนงำเมือง  || 15 ต.ค. 2563 : อ่าน 720  
 98. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 99. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2562  || 30 ก.ย. 2563 : อ่าน 709  
 100. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 101. เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562  || 25 ก.ย. 2563 : อ่าน 744  
 102. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 103. สัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)"  || 20 ก.ย. 2563 : อ่าน 696  
 104. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 105. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา(กลุ่มย่อย) ในรายวิชา สัมมนาการท่องเที่ยวและการโ  || 16 ก.ย. 2563 : อ่าน 744  
 106. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 107. โครงการจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 808  
 108. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 109. โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 806  
 110. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 111. ครงการจิตอาสา Big Cleaning Day  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 922  
 112. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 113. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 867  
 114. (Last Open : 28 มิ.ย. 2565)
 115. เศรษฐกิจพอเพียง วิธีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 780  
 116. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 117. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 12 ส.ค. 2563 : อ่าน 794  
 118. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 119. ประกาศขยายระยะเวลาเรียน  || 19 ก.ค. 2563 : อ่าน 791  
 120. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 121. ตู้ปันสุข รักและห่วงใย ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน  || 14 พ.ค. 2563 : อ่าน 625  
 122. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 123. ตู้ปันสุขสู้ COVID-19  || 13 พ.ค. 2563 : อ่าน 525  
 124. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 125. ป้องกันภัย COVID-19  || 1 เม.ย. 2563 : อ่าน 625  
 126. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 127. มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 1071  
 128. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 129. วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฏาคม-ธันวาคม  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 1767  
 130. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 131. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 6  || 27 ก.พ. 2563 : อ่าน 1113  
 132. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 133. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา  || 13 ก.พ. 2563 : อ่าน 967  
 134. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 135. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020  || 18 ม.ค. 2563 : อ่าน 1323  
 136. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 137. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 954  
 138. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 139. โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน”  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1218  
 140. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 141. โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 971  
 142. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 143. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “การสืบสานภูมิปัญญาการทำตุงพื้นเมือง(ตุงไส้หมู)”  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1254  
 144. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 145. โครงการบริการวิชาการ"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก"  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1164  
 146. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 147. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน”  || 21 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1041  
 148. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 149. อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน  || 18 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1097  
 150. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 151. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว"  || 16 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1027  
 152. (Last Open : 28 มิ.ย. 2565)
 153. ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1092  
 154. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 155. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 970  
 156. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 157. โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1036  
 158. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 159. ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 962  
 160. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 161. ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 983  
 162. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 163. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบ 4  || 29 ต.ค. 2562 : อ่าน 828  
 164. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 165. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ  || 20 ก.ย. 2562 : อ่าน 988  
 166. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 167. ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  || 15 ก.ย. 2562 : อ่าน 670  
 168. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 169. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562  || 4 ก.ย. 2562 : อ่าน 692  
 170. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 171. ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ  || 30 ส.ค. 2562 : อ่าน 885  
 172. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 173. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  || 17 ส.ค. 2562 : อ่าน 919  
 174. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 175. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 837  
 176. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 177. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 779  
 178. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 179. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 686  
 180. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 181. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 834  
 182. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 183. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 602  
 184. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 185. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 878  
 186. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 187. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 862  
 188. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 189. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 786  
 190. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 191. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 721  
 192. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 193. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 3 (update ประจำวันที่ 18/06/2562)  || 18 มิ.ย. 2562 : อ่าน 988  
 194. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 195. แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบที่ 3  || 5 มิ.ย. 2562 : อ่าน 1189  
 196. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 197. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 722  
 198. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 199. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 1456  
 200. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 201. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 1046  
 202. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 203. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 593  
 204. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 205. แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2  || 27 มี.ค. 2562 : อ่าน 1036  
 206. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 207. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 664  
 208. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 209. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 633  
 210. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 211. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 779  
 212. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 213. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 627  
 214. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 215. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 1434  
 216. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 217. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 2509  
 218. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 219. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 696  
 220. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 221. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 566  
 222. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 223. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 1375  
 224. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 225. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 655  
 226. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 227. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 1128  
 228. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 229. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 667  
 230. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 231. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 1115  
 232. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 233. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 777  
 234. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 235. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 653  
 236. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 237. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 634  
 238. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 239. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 670  
 240. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 241. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 657  
 242. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 243. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 614  
 244. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 245. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 714  
 246. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 247. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 712  
 248. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 249. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 721  
 250. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 251. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 1088  
 252. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 253. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 781  
 254. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 255. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 780  
 256. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 257. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 870  
 258. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 259. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 1055  
 260. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 261. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 778  
 262. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 263. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 703  
 264. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 265. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 970  
 266. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 267. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 845  
 268. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 269. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 905  
 270. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 271. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 812  
 272. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 273. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 808  
 274. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 275. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 868  
 276. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 277. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 1221  
 278. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 279. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 1183  
 280. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 281. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 890  
 282. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 283. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1374  
 284. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 285. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 1047  
 286. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 287. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1408  
 288. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 289. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1178  
 290. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 291. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1361  
 292. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 293. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 1005  
 294. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 295. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 994  
 296. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 297. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 1020  
 298. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 299. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 969  
 300. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 301. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 942  
 302. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 303. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 987  
 304. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 305. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 1202  
 306. (Last Open : 28 มิ.ย. 2565)
 307. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1380  
 308. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 309. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1160  
 310. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 311. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1087  
 312. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 313. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 932  
 314. (Last Open : 28 มิ.ย. 2565)
 315. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1398  
 316. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 317. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1526  
 318. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 319. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 1114  
 320. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 321. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 809  
 322. (Last Open : 28 มิ.ย. 2565)
 323. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1222  
 324. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 325. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 941  
 326. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 327. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 990  
 328. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 329. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 1057  
 330. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 331. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 751  
 332. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 333. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 873  
 334. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 335. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 947  
 336. (Last Open : 1 ก.ค. 2565)
 337. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 782  
 338. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 339. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1050  
 340. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 341. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1147  
 342. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 343. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1071  
 344. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 345. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1030  
 346. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 347. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 949  
 348. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 349. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 962  
 350. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 351. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 717  
 352. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 353. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 913  
 354. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 355. ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558  || 15 ก.พ. 2559 : อ่าน 2293  
 356. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 357. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 978  
 358. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 359. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 1126  
 360. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 361. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 1111  
 362. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 363. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 1381  
 364. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 365. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 739  
 366. (Last Open : 30 มิ.ย. 2565)
 367. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 941  
 368. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 369. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 894  
 370. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 371. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 958  
 372. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 373. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 1413  
 374. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 375. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 832  
 376. (Last Open : 29 มิ.ย. 2565)
 377. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1102  
 378. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 379. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 865  
 380. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 381. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1193  
 382. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 383. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 875  
 384. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)
 385. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 817  
 386. (Last Open : 2 ก.ค. 2565)
 387. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 884  
 388. (Last Open : 27 มิ.ย. 2565)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com