ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. ค่ายวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา  || 24 ม.ค. 2565 : อ่าน 8  
 2. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 3. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธียกเสาเอก อาคาร ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์  || 17 ธ.ค. 2564 : อ่าน 67  
 4. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 5. จัดพิธีตั้งศาลพระชัยมงคล สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วิทยาเขตนิมิตใหม่  || 17 ธ.ค. 2564 : อ่าน 61  
 6. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 7. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ (วิทยาเขตนิมิตใหม่)  || 28 พ.ย. 2564 : อ่าน 114  
 8. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 9. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Assurance)  || 1 พ.ย. 2564 : อ่าน 77  
 10. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 11. โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  || 20 ต.ค. 2564 : อ่าน 268  
 12. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 13. ผลการทดสอบ English Proficiency Test (CEFR) นักศึกษารหัส 631 - 632 ประจำปีการศึกษา 2564  || 15 ต.ค. 2564 : อ่าน 235  
 14. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 15. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2564  || 15 ต.ค. 2564 : อ่าน 202  
 16. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 17. มอบอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ชุดหูฟังให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา  || 1 ต.ค. 2564 : อ่าน 59  
 18. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 19. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 12  || 14 ก.ย. 2564 : อ่าน 250  
 20. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 21. โครงการบริการวิชาการในหัวข้อ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ยุคโควิด-19  || 28 ส.ค. 2564 : อ่าน 70  
 22. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 23. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564  || 22 ส.ค. 2564 : อ่าน 76  
 24. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 25. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TQF และการจัดการเรียนการสอน ในยุคปกติใหม่ New normal (ออนไลน์ผ่าน โปรแก  || 14 ส.ค. 2564 : อ่าน 66  
 26. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษา  || 14 มิ.ย. 2564 : อ่าน 69  
 28. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 29. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Google Meet  || 25 มี.ค. 2564 : อ่าน 61  
 30. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 31. ประธานในพิธีเปิดโครงการบัณฑิตจิตอาสา เรื่อง ร่วมน้ำใจ สู่ฝายมีชีวิตชุมชน  || 21 มี.ค. 2564 : อ่าน 81  
 32. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 33. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ผนึกกำลัง เติมน้ำใจ ชาติพันธุ์ 6 ชนเผ่า  || 20 มี.ค. 2564 : อ่าน 98  
 34. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 35. มอบเล่มวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวุฒิการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  || 6 มี.ค. 2564 : อ่าน 75  
 36. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 37. โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพ.ศ. 2564  || 24 ก.พ. 2564 : อ่าน 57  
 38. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 39. พิธีการเปิดนิทรรศการ ของนักศึกษารหัส 611-612 ประจำปีการศึกษา 2563  || 12 ก.พ. 2564 : อ่าน 91  
 40. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 41. "รำลึกรักษ์อุ้มผาง 61 ปี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 544  
 42. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 43. โครงการ "แต้มสี เติมฝันให้น้องโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 491  
 44. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 45. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 498  
 46. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 47. โครงการแปซิฟิคปันศุกร์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 548  
 48. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 49. โครงการการเกษตรแนวใหม่ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์(Hydroponics)  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 595  
 50. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 51. พิศวงตานกฮูกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 542  
 52. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 53. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 8  || 9 พ.ย. 2563 : อ่าน 802  
 54. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 55. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กราบสักการะพ่อขุนงำเมือง  || 15 ต.ค. 2563 : อ่าน 613  
 56. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 57. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2562  || 30 ก.ย. 2563 : อ่าน 617  
 58. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 59. เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562  || 25 ก.ย. 2563 : อ่าน 614  
 60. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 61. สัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)"  || 20 ก.ย. 2563 : อ่าน 599  
 62. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 63. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา(กลุ่มย่อย) ในรายวิชา สัมมนาการท่องเที่ยวและการโ  || 16 ก.ย. 2563 : อ่าน 647  
 64. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 65. โครงการจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 711  
 66. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 67. โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 708  
 68. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 69. ครงการจิตอาสา Big Cleaning Day  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 818  
 70. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 71. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 767  
 72. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 73. เศรษฐกิจพอเพียง วิธีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 692  
 74. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 75. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 12 ส.ค. 2563 : อ่าน 646  
 76. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 77. ประกาศขยายระยะเวลาเรียน  || 19 ก.ค. 2563 : อ่าน 684  
 78. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 79. ตู้ปันสุข รักและห่วงใย ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน  || 14 พ.ค. 2563 : อ่าน 524  
 80. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 81. ตู้ปันสุขสู้ COVID-19  || 13 พ.ค. 2563 : อ่าน 427  
 82. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 83. ป้องกันภัย COVID-19  || 1 เม.ย. 2563 : อ่าน 526  
 84. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 85. มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 965  
 86. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 87. วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฏาคม-ธันวาคม  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 1625  
 88. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 89. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา  || 13 ก.พ. 2563 : อ่าน 860  
 90. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 91. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020  || 18 ม.ค. 2563 : อ่าน 1173  
 92. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 93. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 862  
 94. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 95. โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน”  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1061  
 96. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 97. โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 847  
 98. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 99. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “การสืบสานภูมิปัญญาการทำตุงพื้นเมือง(ตุงไส้หมู)”  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1141  
 100. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 101. โครงการบริการวิชาการ"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก"  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1055  
 102. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 103. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน”  || 21 ธ.ค. 2562 : อ่าน 951  
 104. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 105. อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน  || 18 ธ.ค. 2562 : อ่าน 955  
 106. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 107. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว"  || 16 ธ.ค. 2562 : อ่าน 897  
 108. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 109. ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 967  
 110. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 111. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 867  
 112. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 113. โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 937  
 114. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 115. ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 883  
 116. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 117. ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 862  
 118. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 119. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบ 4  || 29 ต.ค. 2562 : อ่าน 747  
 120. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 121. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ  || 20 ก.ย. 2562 : อ่าน 883  
 122. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 123. ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  || 15 ก.ย. 2562 : อ่าน 586  
 124. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 125. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562  || 4 ก.ย. 2562 : อ่าน 609  
 126. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 127. ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ  || 30 ส.ค. 2562 : อ่าน 753  
 128. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 129. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  || 17 ส.ค. 2562 : อ่าน 776  
 130. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 131. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 737  
 132. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 133. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 664  
 134. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 135. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 602  
 136. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 137. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 668  
 138. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 139. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 520  
 140. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 141. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 805  
 142. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 143. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 746  
 144. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 145. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 685  
 146. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 147. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 600  
 148. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 149. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 3 (update ประจำวันที่ 18/06/2562)  || 18 มิ.ย. 2562 : อ่าน 906  
 150. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 151. แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบที่ 3  || 5 มิ.ย. 2562 : อ่าน 1064  
 152. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 153. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 611  
 154. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 155. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 1375  
 156. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 157. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 930  
 158. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 159. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 515  
 160. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 161. แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2  || 27 มี.ค. 2562 : อ่าน 973  
 162. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 163. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 583  
 164. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 165. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 559  
 166. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 167. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 699  
 168. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 169. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 550  
 170. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 171. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 2414  
 172. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 173. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 578  
 174. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 175. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 483  
 176. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 177. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 1137  
 178. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 179. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 558  
 180. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 181. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 1053  
 182. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 183. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 600  
 184. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 185. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 953  
 186. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 187. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 617  
 188. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 189. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 582  
 190. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 191. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 563  
 192. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 193. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 583  
 194. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 195. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 581  
 196. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 197. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 532  
 198. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 199. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 632  
 200. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 201. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 640  
 202. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 203. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 621  
 204. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 205. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 921  
 206. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 207. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 712  
 208. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 209. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 700  
 210. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 211. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 764  
 212. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 213. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 919  
 214. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 215. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 685  
 216. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 217. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 620  
 218. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 219. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 887  
 220. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 221. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 734  
 222. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 223. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 796  
 224. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 225. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 740  
 226. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 227. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 736  
 228. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 229. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 799  
 230. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 231. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 1145  
 232. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 233. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 1091  
 234. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 235. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 816  
 236. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 237. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1302  
 238. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 239. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 933  
 240. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 241. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1329  
 242. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 243. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1096  
 244. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 245. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1265  
 246. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 247. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 916  
 248. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 249. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 910  
 250. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 251. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 943  
 252. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 253. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 899  
 254. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 255. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 857  
 256. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 257. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 910  
 258. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 259. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 1126  
 260. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 261. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1250  
 262. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 263. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1052  
 264. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 265. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1015  
 266. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 267. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 853  
 268. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 269. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1250  
 270. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 271. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1416  
 272. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 273. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 1036  
 274. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 275. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 710  
 276. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 277. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1137  
 278. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 279. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 862  
 280. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 281. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 855  
 282. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 283. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 935  
 284. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 285. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 675  
 286. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 287. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 779  
 288. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 289. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 805  
 290. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 291. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 706  
 292. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 293. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 944  
 294. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 295. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 996  
 296. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 297. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 987  
 298. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 299. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 834  
 300. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 301. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 866  
 302. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 303. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 887  
 304. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 305. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 630  
 306. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 307. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 829  
 308. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 309. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 905  
 310. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 311. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 1024  
 312. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 313. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 995  
 314. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 315. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 1223  
 316. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 317. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 656  
 318. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 319. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 844  
 320. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 321. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 816  
 322. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 323. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 848  
 324. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 325. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 1289  
 326. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 327. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 751  
 328. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 329. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1017  
 330. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 331. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 759  
 332. (Last Open : 23 ม.ค. 2565)
 333. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1067  
 334. (Last Open : 25 ม.ค. 2565)
 335. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 794  
 336. (Last Open : 22 ม.ค. 2565)
 337. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 742  
 338. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)
 339. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 811  
 340. (Last Open : 24 ม.ค. 2565)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com