ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 14  
 2. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 3. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 10  
 4. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 5. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 5  
 6. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 7. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 22  
 8. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 9. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 6  
 10. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 11. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 6  
 12. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 13. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 7  
 14. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 15. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 14  
 16. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 17. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 4  
 18. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 19. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 3 (update ประจำวันที่ 18/06/2562)  || 18 มิ.ย. 2562 : อ่าน 271  
 20. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 21. แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบที่ 3  || 5 มิ.ย. 2562 : อ่าน 324  
 22. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 23. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 66  
 24. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 25. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 272  
 26. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 27. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 151  
 28. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 29. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 144  
 30. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 31. แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2  || 27 มี.ค. 2562 : อ่าน 544  
 32. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 33. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 180  
 34. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 35. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 130  
 36. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 37. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 150  
 38. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 39. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 115  
 40. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 41. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 1598  
 42. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 43. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 150  
 44. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 45. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 145  
 46. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 47. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 908  
 48. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 49. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 474  
 50. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 51. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 533  
 52. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 53. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 152  
 54. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 55. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 707  
 56. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 57. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 210  
 58. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 59. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 244  
 60. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 61. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 198  
 62. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 63. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 198  
 64. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 65. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 176  
 66. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 67. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 180  
 68. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 69. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 181  
 70. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 71. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 162  
 72. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 73. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 200  
 74. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 75. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 203  
 76. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 77. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 241  
 78. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 79. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 414  
 80. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 81. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 303  
 82. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 83. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 254  
 84. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 85. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 254  
 86. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 87. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 270  
 88. (Last Open : 22 ก.ค. 2562)
 89. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 263  
 90. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 91. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 601  
 92. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 93. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 404  
 94. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 95. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 344  
 96. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 97. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 331  
 98. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 99. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 392  
 100. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 101. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 380  
 102. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 103. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 441  
 104. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 105. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 691  
 106. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 107. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 630  
 108. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 109. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 498  
 110. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 111. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 897  
 112. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 113. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 728  
 114. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 115. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 707  
 116. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 117. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 516  
 118. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 119. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 507  
 120. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 121. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 509  
 122. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 123. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 473  
 124. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 125. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 513  
 126. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 127. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 540  
 128. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 129. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 690  
 130. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 131. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 584  
 132. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 133. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 606  
 134. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 135. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 449  
 136. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 137. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 501  
 138. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 139. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 777  
 140. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 141. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 888  
 142. (Last Open : 21 ก.ค. 2562)
 143. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 647  
 144. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 145. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 358  
 146. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 147. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 646  
 148. (Last Open : 21 ก.ค. 2562)
 149. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 497  
 150. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 151. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 416  
 152. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 153. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 367  
 154. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 155. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 422  
 156. (Last Open : 22 ก.ค. 2562)
 157. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 331  
 158. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 159. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 375  
 160. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 161. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 346  
 162. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 163. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 549  
 164. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 165. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 603  
 166. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 167. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 582  
 168. (Last Open : 21 ก.ค. 2562)
 169. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 410  
 170. (Last Open : 21 ก.ค. 2562)
 171. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 534  
 172. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 173. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 472  
 174. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 175. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 278  
 176. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 177. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 420  
 178. (Last Open : 22 ก.ค. 2562)
 179. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 520  
 180. (Last Open : 23 ก.ค. 2562)
 181. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 667  
 182. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 183. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 507  
 184. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 185. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 708  
 186. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 187. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 315  
 188. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 189. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 440  
 190. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 191. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 430  
 192. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 193. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 462  
 194. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 195. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 700  
 196. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 197. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 422  
 198. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 199. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 611  
 200. (Last Open : 22 ก.ค. 2562)
 201. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 386  
 202. (Last Open : 20 ก.ค. 2562)
 203. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 556  
 204. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 205. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 442  
 206. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 207. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 384  
 208. (Last Open : 24 ก.ค. 2562)
 209. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 417  
 210. (Last Open : 22 ก.ค. 2562)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com