ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. เข้าร่วมโครงการ FIN ARCHITECH สถาปนิกทางการเงิน  || 21 ก.พ. 2566 : อ่าน 55  
 2. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 3. ค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 18 ก.พ. 2566 : อ่าน 40  
 4. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 5. นักศึกษามหาบัณฑิตทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  || 17 ก.พ. 2566 : อ่าน 44  
 6. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 7. นักศึกษามหาบัณฑิตรับฟังบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  || 17 ก.พ. 2566 : อ่าน 22  
 8. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 9. ทัศนศึกษาดูงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  || 17 ก.พ. 2566 : อ่าน 33  
 10. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 11. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อกระบวนการยุติธรรม กับ การพัฒนาองค์กร  || 13 ก.พ. 2566 : อ่าน 58  
 12. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 13. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565  || 14 ม.ค. 2566 : อ่าน 114  
 14. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 15. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  || 13 ม.ค. 2566 : อ่าน 256  
 16. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 17. พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและ บัณฑิต ปีการศึกษา 2561-2564  || 19 ธ.ค. 2565 : อ่าน 616  
 18. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 19. ผังการจราจรวันพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประจำปี พ.ศ. 2565  || 16 ธ.ค. 2565 : อ่าน 162  
 20. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 21. เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  || 1 ธ.ค. 2565 : อ่าน 128  
 22. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 23. โครงการบัณฑิตจิตอาสา บัณฑิต แต้มสี เติมฝัน ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง  || 27 พ.ย. 2565 : อ่าน 140  
 24. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 25. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สืบฮีต ต๋ามฮอย ลอยประทีป  || 27 พ.ย. 2565 : อ่าน 143  
 26. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 27. โครงการบริการวิชาการ อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ  || 27 พ.ย. 2565 : อ่าน 136  
 28. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 29. โครงการบัณฑิตจิตอาสาแต้มสี เติมฝัน ปันสุขให้น้อง  || 13 พ.ย. 2565 : อ่าน 139  
 30. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 31. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์ชนเผ่า  || 12 พ.ย. 2565 : อ่าน 128  
 32. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 33. โครงการบริการวิชาการหัวข้อ การปรับตัวสู่เส้นทางอาชีพยุค New Normal  || 12 พ.ย. 2565 : อ่าน 130  
 34. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 35. สัมมนาเชิงวิชาการเรื่องโลจิสติกส์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล  || 11 พ.ย. 2565 : อ่าน 157  
 36. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 37. จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนพะเยาเชิงเกษตรวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน  || 10 พ.ย. 2565 : อ่าน 163  
 38. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 39. โครงการบัณฑิตจิตอาสามอบอุปกรณ์กีฬาให้น้อง  || 6 พ.ย. 2565 : อ่าน 152  
 40. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 41. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงสุโขทัย  || 5 พ.ย. 2565 : อ่าน 141  
 42. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 43. โครงการบริการวิชาการการรู้เท่าทันป้องกันมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์  || 5 พ.ย. 2565 : อ่าน 142  
 44. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 45. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท  || 13 ส.ค. 2565 : อ่าน 347  
 46. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 47. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ 8 ปี  || 13 ส.ค. 2565 : อ่าน 382  
 48. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 49. ครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ TQF และ การจัดการเรียนการสอนในยุคหลังโควิด-19 (The Next normal)  || 6 ส.ค. 2565 : อ่าน 275  
 50. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 51. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "พัฒนาชุมชนวัดพระธาตุจอมแจ้ง"  || 1 ส.ค. 2565 : อ่าน 297  
 52. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 53. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสานภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่"  || 30 ก.ค. 2565 : อ่าน 218  
 54. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 55. โครงการบริการวิชาการ "การดับเพลิงเบื้องต้น"  || 30 ก.ค. 2565 : อ่าน 309  
 56. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 57. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "ร่วมใจปลูกป่า"  || 23 ก.ค. 2565 : อ่าน 214  
 58. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 59. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตลื้อ"  || 23 ก.ค. 2565 : อ่าน 266  
 60. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 61. โครงการบริการวิชาการ "การค้าระหว่างประเทศ"  || 23 ก.ค. 2565 : อ่าน 178  
 62. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 63. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ถวายเทียนเข้าพรรษา"  || 13 ก.ค. 2565 : อ่าน 197  
 64. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 65. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"พัฒนาชุมชนกำแพงงาม  || 10 ก.ค. 2565 : อ่าน 239  
 66. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 67. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว (Songkran festival)"  || 9 ก.ค. 2565 : อ่าน 256  
 68. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 69. โครงการบริการวิชาการ "การเป็นพลเมืองที่ดี ในวิถีระบอบประชาธิปไตย"  || 9 ก.ค. 2565 : อ่าน 225  
 70. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 71. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "เสวียนรักษ์โลกลดขยะอินทรีย์"  || 3 ก.ค. 2565 : อ่าน 213  
 72. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 73. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสาน วัฒนธรรม พื้นถิ่นจังหวัด พิษณุโลก"  || 2 ก.ค. 2565 : อ่าน 214  
 74. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 75. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 2 ก.ค. 2565 : อ่าน 210  
 76. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 77. โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานธุรกิจ  || 28 มิ.ย. 2565 : อ่าน 199  
 78. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 79. รศ.ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์และคณาจารย์ นำถวายเงินทำบุญ 1,000,000 บาท  || 21 มิ.ย. 2565 : อ่าน 199  
 80. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 81. โครงการวาดภาพมงคล ลายคำ น้ำแต้ม  || 30 พ.ค. 2565 : อ่าน 206  
 82. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 83. โครงการพาเด็กเข้าวัด  || 23 พ.ค. 2565 : อ่าน 191  
 84. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 85. โครงการจิตอาสา “มอบรักปันสุข อิ่มท้อง อิ่มใจชุมชน”  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 255  
 86. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 87. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "เรียนรู้ วัฒนธรรม ท้องถิ่น"  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 337  
 88. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 89. โครงการบริการวิชาการ "การเรียนรู้สร้างอาชีพเสริม"  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 356  
 90. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 91. โครงการจิตอาสา หนังสือหมุนเวียนหล่อเลี้ยงปัญญา  || 20 ก.พ. 2565 : อ่าน 315  
 92. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 93. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์และการแสดงเยือนศิลป์ถิ่นเหนือ  || 19 ก.พ. 2565 : อ่าน 326  
 94. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 95. โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  || 19 ก.พ. 2565 : อ่าน 286  
 96. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 97. โครงการบัณฑิตจิตอาสา “ส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนา โรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง"  || 13 ก.พ. 2565 : อ่าน 325  
 98. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 99. โครงการจิตอาสาพัฒนาสัดอนาลโย  || 13 ก.พ. 2565 : อ่าน 378  
 100. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 101. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม และการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 318  
 102. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 103. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "การประยุกต์ใช้ความเชื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิถีชีวิตสืบสานการทำบายศ  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 320  
 104. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 105. โครงการบริการวิชาการ “คนสำราญ งานสำเร็จ ตามแนวพุทธวิถี ที่สอดคล้องกับแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal)   || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 315  
 106. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 107. โครงการบริการวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ประจำปีการศึกษา 2564  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 322  
 108. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 109. ประมวลภาพมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022 (ภาพชุด)  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 305  
 110. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 111. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 294  
 112. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 113. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 311  
 114. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 115. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 342  
 116. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 117. ค่ายวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา  || 24 ม.ค. 2565 : อ่าน 368  
 118. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 119. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธียกเสาเอก อาคาร ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์  || 17 ธ.ค. 2564 : อ่าน 398  
 120. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 121. จัดพิธีตั้งศาลพระชัยมงคล สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วิทยาเขตนิมิตใหม่  || 17 ธ.ค. 2564 : อ่าน 598  
 122. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 123. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ (วิทยาเขตนิมิตใหม่)  || 28 พ.ย. 2564 : อ่าน 594  
 124. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 125. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Assurance)  || 1 พ.ย. 2564 : อ่าน 516  
 126. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 127. โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  || 20 ต.ค. 2564 : อ่าน 720  
 128. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 129. ผลการทดสอบ English Proficiency Test (CEFR) นักศึกษารหัส 631 - 632 ประจำปีการศึกษา 2564  || 15 ต.ค. 2564 : อ่าน 740  
 130. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 131. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2564  || 15 ต.ค. 2564 : อ่าน 652  
 132. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 133. มอบอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ชุดหูฟังให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา  || 1 ต.ค. 2564 : อ่าน 456  
 134. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 135. โครงการบริการวิชาการในหัวข้อ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ยุคโควิด-19  || 28 ส.ค. 2564 : อ่าน 495  
 136. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 137. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564  || 22 ส.ค. 2564 : อ่าน 468  
 138. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 139. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TQF และการจัดการเรียนการสอน ในยุคปกติใหม่ New normal (ออนไลน์ผ่าน โปรแก  || 14 ส.ค. 2564 : อ่าน 454  
 140. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 141. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษา  || 14 มิ.ย. 2564 : อ่าน 470  
 142. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 143. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Google Meet  || 25 มี.ค. 2564 : อ่าน 460  
 144. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 145. ประธานในพิธีเปิดโครงการบัณฑิตจิตอาสา เรื่อง ร่วมน้ำใจ สู่ฝายมีชีวิตชุมชน  || 21 มี.ค. 2564 : อ่าน 487  
 146. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 147. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ผนึกกำลัง เติมน้ำใจ ชาติพันธุ์ 6 ชนเผ่า  || 20 มี.ค. 2564 : อ่าน 523  
 148. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 149. มอบเล่มวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวุฒิการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  || 6 มี.ค. 2564 : อ่าน 436  
 150. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 151. โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพ.ศ. 2564  || 24 ก.พ. 2564 : อ่าน 307  
 152. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 153. พิธีการเปิดนิทรรศการ ของนักศึกษารหัส 611-612 ประจำปีการศึกษา 2563  || 12 ก.พ. 2564 : อ่าน 365  
 154. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 155. "รำลึกรักษ์อุ้มผาง 61 ปี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 826  
 156. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 157. โครงการ "แต้มสี เติมฝันให้น้องโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 823  
 158. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 159. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 751  
 160. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 161. โครงการแปซิฟิคปันศุกร์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 787  
 162. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 163. โครงการการเกษตรแนวใหม่ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์(Hydroponics)  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 878  
 164. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 165. พิศวงตานกฮูกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 813  
 166. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 167. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กราบสักการะพ่อขุนงำเมือง  || 15 ต.ค. 2563 : อ่าน 874  
 168. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 169. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2562  || 30 ก.ย. 2563 : อ่าน 843  
 170. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 171. เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562  || 25 ก.ย. 2563 : อ่าน 913  
 172. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 173. สัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)"  || 20 ก.ย. 2563 : อ่าน 835  
 174. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 175. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา(กลุ่มย่อย) ในรายวิชา สัมมนาการท่องเที่ยวและการโ  || 16 ก.ย. 2563 : อ่าน 909  
 176. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 177. โครงการจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 965  
 178. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 179. โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 940  
 180. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 181. ครงการจิตอาสา Big Cleaning Day  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1084  
 182. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 183. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1024  
 184. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 185. เศรษฐกิจพอเพียง วิธีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 910  
 186. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 187. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 12 ส.ค. 2563 : อ่าน 1004  
 188. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 189. ประกาศขยายระยะเวลาเรียน  || 19 ก.ค. 2563 : อ่าน 937  
 190. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 191. ตู้ปันสุข รักและห่วงใย ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน  || 14 พ.ค. 2563 : อ่าน 749  
 192. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 193. ตู้ปันสุขสู้ COVID-19  || 13 พ.ค. 2563 : อ่าน 653  
 194. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 195. ป้องกันภัย COVID-19  || 1 เม.ย. 2563 : อ่าน 772  
 196. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 197. มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 1217  
 198. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 199. วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฏาคม-ธันวาคม  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 1962  
 200. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 201. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา  || 13 ก.พ. 2563 : อ่าน 1160  
 202. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 203. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020  || 18 ม.ค. 2563 : อ่าน 1558  
 204. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 205. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 1101  
 206. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 207. โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน”  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1401  
 208. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 209. โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1107  
 210. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 211. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “การสืบสานภูมิปัญญาการทำตุงพื้นเมือง(ตุงไส้หมู)”  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1389  
 212. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 213. โครงการบริการวิชาการ"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก"  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1341  
 214. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 215. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน”  || 21 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1174  
 216. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 217. อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน  || 18 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1251  
 218. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 219. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว"  || 16 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1179  
 220. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 221. ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1239  
 222. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 223. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1104  
 224. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 225. โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1163  
 226. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 227. ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1100  
 228. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 229. ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1135  
 230. (Last Open : 13 มี.ค. 2566)
 231. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ  || 20 ก.ย. 2562 : อ่าน 1134  
 232. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 233. ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  || 15 ก.ย. 2562 : อ่าน 772  
 234. (Last Open : 15 มี.ค. 2566)
 235. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562  || 4 ก.ย. 2562 : อ่าน 798  
 236. (Last Open : 15 มี.ค. 2566)
 237. ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ  || 30 ส.ค. 2562 : อ่าน 1102  
 238. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 239. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  || 17 ส.ค. 2562 : อ่าน 1116  
 240. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 241. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 970  
 242. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 243. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 918  
 244. (Last Open : 13 มี.ค. 2566)
 245. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 800  
 246. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 247. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 958  
 248. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 249. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 720  
 250. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 251. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 1005  
 252. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 253. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 1042  
 254. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 255. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 922  
 256. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 257. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 865  
 258. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 259. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 850  
 260. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 261. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 1563  
 262. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 263. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 1212  
 264. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 265. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 700  
 266. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 267. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 759  
 268. (Last Open : 17 มี.ค. 2566)
 269. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 742  
 270. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 271. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 915  
 272. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 273. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 729  
 274. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 275. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 820  
 276. (Last Open : 17 มี.ค. 2566)
 277. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 664  
 278. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 279. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 1507  
 280. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 281. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 775  
 282. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 283. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 1220  
 284. (Last Open : 17 มี.ค. 2566)
 285. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 777  
 286. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 287. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 1288  
 288. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 289. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 1059  
 290. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 291. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 756  
 292. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 293. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 732  
 294. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 295. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 770  
 296. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 297. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 761  
 298. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 299. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 724  
 300. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 301. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 845  
 302. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 303. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 825  
 304. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 305. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 832  
 306. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 307. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 1325  
 308. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 309. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 887  
 310. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 311. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 889  
 312. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 313. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 999  
 314. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 315. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 1194  
 316. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 317. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 889  
 318. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 319. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 800  
 320. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 321. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 1088  
 322. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 323. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 957  
 324. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 325. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 1007  
 326. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 327. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 909  
 328. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 329. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 880  
 330. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 331. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 958  
 332. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 333. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 1332  
 334. (Last Open : 17 มี.ค. 2566)
 335. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 1384  
 336. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 337. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1028  
 338. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 339. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1458  
 340. (Last Open : 17 มี.ค. 2566)
 341. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 1174  
 342. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 343. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1510  
 344. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 345. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1275  
 346. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 347. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1463  
 348. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 349. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 1107  
 350. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 351. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 1091  
 352. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 353. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 1126  
 354. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 355. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 1095  
 356. (Last Open : 16 มี.ค. 2566)
 357. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 1040  
 358. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 359. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 1079  
 360. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 361. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 1284  
 362. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 363. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1496  
 364. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 365. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1266  
 366. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 367. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1178  
 368. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 369. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 1042  
 370. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 371. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1536  
 372. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 373. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1659  
 374. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 375. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 1206  
 376. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 377. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 896  
 378. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 379. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1335  
 380. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 381. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1052  
 382. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 383. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1098  
 384. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 385. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 1223  
 386. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 387. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 853  
 388. (Last Open : 17 มี.ค. 2566)
 389. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 1002  
 390. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 391. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 1077  
 392. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 393. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 870  
 394. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 395. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1187  
 396. (Last Open : 21 มี.ค. 2566)
 397. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1313  
 398. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 399. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1178  
 400. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 401. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1138  
 402. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 403. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 1040  
 404. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 405. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 1055  
 406. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 407. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 817  
 408. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 409. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 1029  
 410. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 411. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 1071  
 412. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 413. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 1222  
 414. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 415. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 1261  
 416. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 417. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 1502  
 418. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 419. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 831  
 420. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 421. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 1039  
 422. (Last Open : 17 มี.ค. 2566)
 423. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 979  
 424. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 425. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 1082  
 426. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 427. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 1567  
 428. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 429. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 921  
 430. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 431. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1195  
 432. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)
 433. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 997  
 434. (Last Open : 20 มี.ค. 2566)
 435. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1324  
 436. (Last Open : 19 มี.ค. 2566)
 437. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 973  
 438. (Last Open : 11 มี.ค. 2566)
 439. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 925  
 440. (Last Open : 17 มี.ค. 2566)
 441. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 990  
 442. (Last Open : 18 มี.ค. 2566)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com