คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

1. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้รับการรับรองวิทยฐานะหรือไม่ ?
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับรองวิทยฐานะสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สามารถติดต่อได้ที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร : 096-512-2638 www.ipacific.ac.th