คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

1. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้รับการรับรองวิทยฐานะหรือไม่ ?
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับรองวิทยฐานะสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้รับการรับรองจาก กพ. หรือไม่?
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคเมื่อได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นที่เรียร้อยแล้ว การรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ก็จะเป็นไปตามกระบวนการของการรับรองโดยอัตโนมัติ

3. ผู้ที่ประสงค์จะข้าศึกษาต่อกับสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคมีความจำเป็นต้องจบ ม.6 หรือไม่ ?
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ทางสถาบันเปิดสอนในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีสาขาดังต่อไปนี้ บริหารทั่วไป,การตลาด,การเงินการธนาคาร,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งรับผู้จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  (ม.6), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

4. สามารถเทียบโอนรายวิชาได้หรือไม่ ?
นักศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการวิชาการของ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

5. ค่าลงทะเบียนเรียนแพงไหม ?
ค่าลงทะเบียนเรียนของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคตลอดหลักสูตร เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษา ในระดับเดียวกันสถาบันของเราถือได้ว่าต่ำกว่าสถาบันอื่น ซึ่งอยู่ระหว่าง 70,000 – 168,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ยื่นสมัครกับทางสถาบัน

6. มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือไม่ ?
สถาบันได้เข้าร่วมกองทุนเงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดนนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากจากเว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นอกจากนี้สถาบันได้จัดแหล่งเงินทุนสินเชื่อ จากสถาบันการเงินอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา สามารถกู้ยืมเงินเรียนได้ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อได้หลังจากที่สมัครเรียนกับทางสถาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7. สถาบันมีการพัฒนาทักษะด้วยการฝึกงานภาคสนาม/มีความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือไม่ ?
เรามีการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนจบการศึกษา พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยทักษะในด้านต่างๆ ตามสมรรถนะของแต่ละสาขาวิชาด้วยการฝึกงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการจริง ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการกว่า 100 แห่ง

8. นักศึกษาจบแล้วมีงานทำหรือไม่ ?
นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทางสถาบันยังมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่จะคอยช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่อย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาและแนะนำ จากทีมที่ปรึกษาของสถาบัน และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริง ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกด้วยกัน รวมไปถึงความร่วมมือจาก สถานประกอบการณ์กว่า 100 แห่ง ที่จะคอยช่วยเหลือบัณฑิตใหม่

9. ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถติดต่อได้ที่ไหน ?
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สามารถติดต่อได้ที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร.054-411288-9, 09-6512-2638 FAX. 054-411298 เว็บไซต์ www.ipacific.ac.th


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com