คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

3. ผู้ที่ประสงค์จะข้าศึกษาต่อกับสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคมีความจำเป็นต้องจบ ม.6 หรือไม่ ?
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ทางสถาบันเปิดสอนในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีสาขาดังต่อไปนี้ บริหารทั่วไป,การตลาด,การเงินการธนาคาร,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งรับผู้จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  (ม.6), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สามารถติดต่อได้ที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร : 096-512-2638 www.ipacific.ac.th