คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

4. สามารถเทียบโอนรายวิชาได้หรือไม่ ?
นักศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการวิชาการของ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สามารถติดต่อได้ที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร : 096-512-2638 www.ipacific.ac.th