คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

7. สถาบันมีการพัฒนาทักษะด้วยการฝึกงานภาคสนาม/มีความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือไม่ ?
เรามีการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนจบการศึกษา พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยทักษะในด้านต่างๆ ตามสมรรถนะของแต่ละสาขาวิชาด้วยการฝึกงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการจริง ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการกว่า 100 แห่ง

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สามารถติดต่อได้ที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร : 096-512-2638 www.ipacific.ac.th