ความเป็นมา


  โครงสร้างการบริหาร

  หลักสูตรที่เปิดสอน

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean การบูรณาการความรู้กับประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาศให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง เพื่อสร้างโอกาศในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดี และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการ การตลาด การวิเคราะห์ การวิจัย และการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา โดยมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรง และรายได้ระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในการจัดการทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการลงทุน ในหลักทรัพย์ จัดทำแผนการเงิน ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขานี้สามารถเลือกทำงานได้หลากหลายอาชีพทางด้านการเงิน อาทิ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารเงินหรือนำความรู้ไปบริหารการเงิน การลงทุน ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มุ่งพัฒนานักศึกษาด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านงานธุรกิจมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฏิบัติจริงใน รูปแบบที่ทันสมัยเหมาะสมกับการพัฒนาสู่สังคม Asean

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com