สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตจิตอาสา บัณฑิต แต้มสี เติมฝัน ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง (27 พ.ย. 2565)
โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สืบฮีต ต๋ามฮอย ลอยประทีป (27 พ.ย. 2565)
โครงการบริการวิชาการ อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ (27 พ.ย. 2565)
โครงการบัณฑิตจิตอาสาแต้มสี เติมฝัน ปันสุขให้น้อง (13 พ.ย. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์ชนเผ่า (12 พ.ย. 2565)
โครงการบริการวิชาการหัวข้อ การปรับตัวสู่เส้นทางอาชีพยุค New Normal (12 พ.ย. 2565)
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่องโลจิสติกส์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล (11 พ.ย. 2565)
จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนพะเยาเชิงเกษตรวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (10 พ.ย. 2565)
โครงการบัณฑิตจิตอาสามอบอุปกรณ์กีฬาให้น้อง (6 พ.ย. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงสุโขทัย (5 พ.ย. 2565)
โครงการบริการวิชาการการรู้เท่าทันป้องกันมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์ (5 พ.ย. 2565)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท (13 ส.ค. 2565)
วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ 8 ปี (13 ส.ค. 2565)
ครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ TQF และ การจัดการเรียนการสอนในยุคหลังโควิด-19 (The Next normal) (6 ส.ค. 2565)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา "พัฒนาชุมชนวัดพระธาตุจอมแจ้ง" (1 ส.ค. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสานภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่" (30 ก.ค. 2565)
โครงการบริการวิชาการ "การดับเพลิงเบื้องต้น" (30 ก.ค. 2565)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา "ร่วมใจปลูกป่า" (23 ก.ค. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตลื้อ" (23 ก.ค. 2565)
โครงการบริการวิชาการ "การค้าระหว่างประเทศ" (23 ก.ค. 2565)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 081-7166370
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 083-2067999
 • อ.สาลิกา ก๋ายอด (เลขานุการคณะวิทยาการ) 090-8966694
 • อ.สุภัสรา บุญเรือง (บุคลากร) 095-6257303
 • อ.นันธิดา สายสุวรรณ์ (สำนักทะเบียนและวัดผล) 086-4313282
 • อ.จิรญา มีมานะ (สำนักประกันคุณภาพ) 063-6622759
 • อ.สมศรี โปแซะ (การเงิน) 062-9375615
 • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
 • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
 • งานการเงิน 054-887121
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 097-1340362
 • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com