สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 13 (2 มี.ค. 2565)
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 14 (2 มี.ค. 2565)
โครงการจิตอาสา “มอบรักปันสุข อิ่มท้อง อิ่มใจชุมชน” (26 ก.พ. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "เรียนรู้ วัฒนธรรม ท้องถิ่น" (26 ก.พ. 2565)
โครงการบริการวิชาการ "การเรียนรู้สร้างอาชีพเสริม" (26 ก.พ. 2565)
โครงการจิตอาสา หนังสือหมุนเวียนหล่อเลี้ยงปัญญา (20 ก.พ. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์และการแสดงเยือนศิลป์ถิ่นเหนือ (19 ก.พ. 2565)
โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน (19 ก.พ. 2565)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา “ส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนา โรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง" (13 ก.พ. 2565)
โครงการจิตอาสาพัฒนาสัดอนาลโย (13 ก.พ. 2565)
โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม และการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน (12 ก.พ. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "การประยุกต์ใช้ความเชื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิถีชีวิตสืบสานการทำบายศ (12 ก.พ. 2565)
โครงการบริการวิชาการ “คนสำราญ งานสำเร็จ ตามแนวพุทธวิถี ที่สอดคล้องกับแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  (12 ก.พ. 2565)
โครงการบริการวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ประจำปีการศึกษา 2564 (12 ก.พ. 2565)
ประมวลภาพมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022 (ภาพชุด) (29 ม.ค. 2565)
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (29 ม.ค. 2565)
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (29 ม.ค. 2565)
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022 (29 ม.ค. 2565)
ค่ายวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา (24 ม.ค. 2565)
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธียกเสาเอก อาคาร ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ (17 ธ.ค. 2564)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


 • ดร. ผกาภรณ์ บุสบง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 081-7166370
 • ดร. รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 083-2067999
 • อ.สาลิกา ก๋ายอด (วิชาการ) 083-5184276
 • อ.สุภัสรา บุญเรือง (บุคลากร) 095-6257303
 • อ.นันธิดา สายสุวรรณ์ (สำนักทะเบียนและวัดผล) 086-4313282
 • อ.อรรถพล หล้าสมบูรณ์ (สำนักประกันคุณภาพ) 083-4927692
 • อ.สมศรี โปแซะ (การเงิน) 084-0344228
 • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
 • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
 • งานการเงิน 086-4289003
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 086-4301887
 • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com