สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด (16 ธ.ค. 2561)
โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย" (16 ธ.ค. 2561)
โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน" (15 ธ.ค. 2561)
โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน" (15 ธ.ค. 2561)
จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (14 ธ.ค. 2561)
โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม" (9 ธ.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย (8 ธ.ค. 2561)
กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด" (3 ธ.ค. 2561)
ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (16 พ.ย. 2561)
อบรมการใช้โปรแกรม LMS (10 พ.ย. 2561)
ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN (30 ต.ค. 2561)
มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (19 ส.ค. 2561)
วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี (19 ส.ค. 2561)
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ (22 ก.ค. 2561)
โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล" (21 ก.ค. 2561)
โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว (8 ก.ค. 2561)
โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม (7 ก.ค. 2561)
ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น. (12 ก.ค. 2561)
โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว (6 ก.ค. 2561)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง (1 ก.ค. 2561)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


  • อ. รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์   08-3206-7999
  • อ. ผกาภรณ์ บุสบง   08-1176-6370
  • อ. เชษฐา บัวลีเอ่น   08-6179-4799
  • อ. นันธิดา สายสุวรรณ์ (งานทะเบียน) 086-431-3282
  • อ. สมศรี โปแซะ (งานการเงิน) 063-287-1214
  • อ. ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริคุณ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) 054-887-188
  • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
  • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
  • สำนักการเงิน   08-6430-1887, 08-6428-9003, 06-3287-1214
  • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com