สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 8 (9 พ.ย. 2563)
สัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)" (20 ก.ย. 2563)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กราบสักการะพ่อขุนงำเมือง (15 ต.ค. 2563)
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา(กลุ่มย่อย) ในรายวิชา สัมมนาการท่องเที่ยวและการโ (16 ก.ย. 2563)
ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2562 (30 ก.ย. 2563)
เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 (25 ก.ย. 2563)
โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (12 ส.ค. 2563)
โครงการจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) (15 ส.ค. 2563)
โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562 (15 ส.ค. 2563)
ครงการจิตอาสา Big Cleaning Day (15 ส.ค. 2563)
โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค (15 ส.ค. 2563)
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19 (15 ส.ค. 2563)
ประกาศขยายระยะเวลาเรียน (19 ก.ค. 2563)
ตู้ปันสุข รักและห่วงใย ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน (14 พ.ค. 2563)
ตู้ปันสุขสู้ COVID-19 (13 พ.ค. 2563)
ป้องกันภัย COVID-19 (1 เม.ย. 2563)
มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (28 ก.พ. 2563)
วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฏาคม-ธันวาคม (28 ก.พ. 2563)
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา (13 ก.พ. 2563)
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020 (18 ม.ค. 2563)
 
 

  ข่าวประกาศ

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


 • ดร. ผกาภรณ์ บุสบง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 081-7166370
 • ดร. รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 083-2067999
 • อ. เชษฐา บัวลีเอ่น   08-6179-4799
 • อ.สาลิกา ก๋ายอด (วิชาการ) 083-5184276
 • อ.สุภัสรา บุญเรือง (บุคลากร) 095-6257303
 • อ.นันธิดา สายสุวรรณ์ (สำนักทะเบียนและวัดผล) 086-4313282
 • อ.ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา (สำนักกิจการนักศึกษา) 083-4927692
 • อ.อรรถพล หล้าสมบูรณ์ (สำนักประกันคุณภาพ) 083-4927692
 • อ.สมศรี โปแซะ (การเงิน) 084-0344228
 • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
 • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
 • งานการเงิน 086-4289003
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 086-4301887
 • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com