มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีทุนเรียนดีและทุนนักกีฬา
Download ใบสมัคร หรือ สมัครเรียนออนไลน์


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com