รายชื่ออาจารย์แนะแนว ประชาสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตนชัยศิลป์ครูดอย 086-4313279
2 นายไชยวัฒน์ ไชพาทรัพย์ครูเอก 083-0938956
3 นายดิษนันท์ อินต๊ะปัญญา ครูเก 088-2862752
4 นายเวคินทร์ ใจมา ครูเวย์ 082-9032696
5 นายชูชาติ พึงพอใจ ครูชาติ 086-4269056
6 นายจักรี กุลนา ครูบอม 083-4716514
7 นายวิษรุช อินทะยศ ครูเบิ้ม 063-5253555
8 นายวีรวิชญ์ คำดี ครูเกมส์ 086-7284413
9 นายธนายุต ศีติสาร ครูบิล 083-4745589
10 นายกฤษฎา มณีชัย ครูก้อง 086-9225542
11 นางสาวณฐมน หมู่ถึง ครูลูกศร 080-4142542
12 นางสาวประภัสสร แก้วกาศ ครูหน่อย 061-3097976
13 นางสาวอุไรพร รุ่งเรือง ครูแอน 084-7419971
14 นางสาวจุไรรัตน์ หงษ์หิน ครูแจ๋ว 084-3238777
15 นางสาวณัฐธิดา สุริยศ ครูนิค 085-7089203
16 นายสัญลภัสม์ น่วมศิริ ครูตั้ล 095-6781596
17 นายวัชรกร แอล่า ครูวัช 093-2651584
18 นางสาวพิมพ์วิไล ฉิมจินดา ครูแพรว 093-2364873
19 นายเกียรติศักดิ์ สมัคร ครูเวต 082-4551008
20 นายวุฒิกานต์ กรกัน ครูต้อม 084-0631365
21 นางสาวอัมรินทร์ แสนเมืองอินทร์ ครูรินทร์ 062-2709319
22 นางสาวณัฐนันท์ น้อยโต ครูไอซ์ 096-1876465
23 นางสาวพิมพ์ลดา นาคเณร ครูโบว์ 062-9802945
24 นางสาวสุภาพร คำมาปัน ครูนิด 093-3154452
25 นางสาวนิตยา พรหมเทพ ครูนิด 082-6945464
26 นางสาวศรีประภา คำดี ครูแนน 086-3481269
27 นายอนุพงษ์ ชื่นวงค์ ครูดั๊มพ์ 099-3816258
28 นายภาสกร สอนน้อย ครูสุรี 098-7532965
29 นางสาวชวัลลักษณ์ มั่นปาน ครูหนูนา 097-9302293
30 นางสาวนาฎนารี มณีแก้ว ครูแป๋ว 064-4184650
31 นางสาวณฐมน วงค์ลอดแก้ว ครูน้ำฝน 098-3926795
32 นายถิรเจตน์ หวลอารมณ์ ครูเจต 061-6429798

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com