รายชื่ออาจารย์แนะแนว ประชาสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตนชัยศิลป์ครูดอย 086-4313279
2 นายไชยวัฒน์ ไชพาทรัพย์ครูเอก 083-0938956
3 นายดิษนันท์ อินต๊ะปัญญา ครูเก 088-2862752
4 นายเวคินทร์ ใจมา ครูเวย์ 082-9032696
5 นายชูชาติ พึงพอใจ ครูชาติ 086-4269056
6 นายจักรี กุลนา ครูบอม 083-4716514
7 นายวิษรุช อินทะยศ ครูเบิ้ม 063-5253555
8 นายวีรวิชญ์ คำดี ครูเกมส์ 086-7284413
9 นายธนายุต ศีติสาร ครูบิล 083-4745589
10 นายกฤษฎา มณีชัย ครูก้อง 086-9225542
11 นางสาวณฐมน หมู่ถึง ครูลูกศร 080-4142542
12 นางสาวประภัสสร แก้วกาศ ครูหน่อย 061-3097976
13 นางสาวจุไรรัตน์ หงษ์หิน ครูแจ๋ว 084-3238777
14 นางสาวณัฐธิดา สุริยศ ครูนิค 085-7089203
15 นายสัญลภัสม์ น่วมศิริ ครูตั้ล 095-6781596
16 นายวัชรกร แอล่า ครูวัช 093-2651584
17 นายจิณณฤต สมัคร ครูเวต 082-4551008
18 นางสาวอัมรินทร์ แสนเมืองอินทร์ ครูริน 062-2709319
19 นางสาวกัญญ์ณรัณ คำมาปัน ครูนิด093-3154452
20 นางสาวนิตยา พรหมเทพ ครูนิด 082-6945464
21 นายภาสกร สอนน้อย ครูสุรี 098-7532965
22 นางสาวชวัลลักษณ์ มั่นปาน ครูหนูนา 097-9302293
23 นายจิราวุธ ธุระ ครูต้น 099-3344492
24 นายประตินันท์ กันคำบำรุงทรัพย์ ครูเจษฎ์ 086-3786454
25 นางสาววารินทร์ บินฮาซัน ครูนา 096-2830998
26 นางสาวสรัลรัตน์ วงศ์เจริญ ครูอีฟ 093-2867174

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com