ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครอาจารย์สาขาการท่องเที่ยว 1 ตำแหน่ง (4 พ.ย. 2558)

            เนื่องด้วยสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์สาขาการท่องเที่ยว โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาท่องเที่ยวและมีเอกสารประกอบการรับสมัครดังต่อไปนี้

  • ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
  • หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือปริญญาบัตร ปริญญาโท จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาใบสำคัญในการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 2889


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com