ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ 8 ปี (13 ส.ค. 2565)

           สถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิค ครบรอบ 8 ปี โดยมี ผศ.ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์และอุปนายกสมาคมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งามรองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิค กล่าวรายงานผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ให้การต้อนรับ การจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชนประจำปีการศึกษา2565พร้อมสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 26ปี และวันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิค ครบรอบ 8ปีได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาและมอบเกียรติบัตรประกาศคุณงามความดีของนักศึกษาและการพัฒนาแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน กิจกรรมภายในงานมีการจัดบูชนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาทุกระดับชั้นแต่ละสาขาวิชาชีพทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาปฏิบัติจริงออกแสดงเผยแพร่แก่สาธารณชนโดยมีนักศึกษาระดับ ปวช. / ปวส./ปริญญาตรี/ปริญญาโท/คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดไปจนถึงชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 3,700 คน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 755


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com