ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนพะเยาเชิงเกษตรวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (10 พ.ย. 2565)

        วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ดำเนินการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่อง "การท่องเที่ยวชุมชนพะเยาเชิงเกษตรวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน" เป็นการดำเนินการจัดสัมมนาในรายวิชา สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ณ ห้อง 238 อาคารคณะวิทยาการจัดการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้ช่วยอธิการบดี,อาจารย์สาลิกา ก๋ายอด เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ,อาจารย์จิรญา มีมานะ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่ คุณวารัทชญา อรรถอนุกูล ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดพะเยา โดยมีอาจารย์ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้การต้อนรับ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 535


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com