ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (1 ธ.ค. 2565)

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกญจนาท เจริญสุข ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และ ผศ.พรรณรัตน์ โสธรประภากร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และรองเลขาธิการ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาบริหารงานสภาทนายความ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านวิชาการและสะท้อนปัญหาด้านกฎหมายของภาคประชาชน รวมถึงการจัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของมหาวิทยาลัย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 449


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com