ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษา ณ โรงแรม The Riverie by Katathani Chiang Rai (27 ก.ค. 2566)

           นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ ทัศนศึกษาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษา ณ โรงแรม The Riverie by Katathani Chiang Rai ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับและรับฟังการบรรยายเรื่องธุรกิจโรงแรม โดย คุณรุ่งนภา แท้สูงเนิน Food and Beverage Manager ,ชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำเครื่องดื่ม Mock Tail จากคุณณิชกานต์ ใจจุมปา Bartender , รับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหารยุโรป โดย คุณเยาวภา บุตรชาลี Restaurant Supervisor ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการในรายวิชาการดำเนินงานและบริการงานจัดเลี้ยง และวิชาการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล นำโดย อาจารย์ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมีอาจารย์จิรญา มีมานะ อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมเดินทางในครั้งนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 82


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com