ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรมเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม" (28 ก.ค. 2566)

             สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้ดำเนินการจัดสัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม ในหัวข้อเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ไวกวี ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 222


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com