ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (5 ก.ย. 2566)

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
            การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ให้แก่บุคคลากรและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 246


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com