ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง บริบทสังคมชุมชนกับความเท่าเทียมและสมรสเท่าเทียม (27 เม.ย. 2567)

วันที่ 27 เมษายน 2567 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง บริบทสังคมชุมชนกับความเท่าเทียมและสมรสเท่าเทียม พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา วิทยากร 2 ท่านประกอบด้วย คุณภาคภูมิ เชื้ออยู่นาน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ อาจารย์นาดา ไชยจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายแพ่งและธุรกิจ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักสิทธิมนุษยชน ผู้สนับสนุน LGBTI และความเท่าเทียมทางเพศ โดยมีอาจารย์ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 150


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com