ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริหารจัดการองค์การ (17 พ.ค. 2567)

              วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริหารจัดการองค์การ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการในรายวิชามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และรายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยโครงการมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริหารจัดการองค์การ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานปั้นเพื่อเป็นงานอดิเรกหรือรายได้เสริมในอนาคต จากการสร้างงานศิลปะจากวัสดุท้องถิ่น และการบริหารจัดการแกลอรี่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมี อาจารย์อุเทน รินฟอง (ครูต๊ะ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ เฮือนปฏิมา อาร์ท แกลอรี่

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 75


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com