ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ (นิลลาพะเยา) (17 พ.ค. 2567)

             วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมได้เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ (นิลลาพะเยา) นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้า การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยมีคุณปิยะฉัตร คำวัง ประธานกลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนโป่งเกลือ (นิลลาพะเยา) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น อีกทั้งยังได้เห็นถึงการนำแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ โครงการนี้นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดการบริหารจัดการในชีวิตจริง ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ (นิลลาพะเยา)

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 77


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com