ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือพิมพ์สากลของสำนักงานสวัสดิการสังคมแห่งไต้หวัน ได้เผยแพร่ข่าวสถาบัน (15 มิ.ย. 2567)

        หนังสือพิมพ์สากลของสำนักงานสวัสดิการสังคมแห่งไต้หวัน ได้เผยแพร่ข่าว วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เปิดสอนในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ดำเนินการจัดอบรมการเขียนบทความวิชาการภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ บรรยายโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน, ประเทศจีน, ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ถึงบริบทของหลักสูตรที่สามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากลได้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 52


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com