ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดสอบ Proposal 3 บท วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ผ่านระบบออนไลน์ (4 มิ.ย. 2567)

       สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค โดยงานระดับบัณฑิตศึกษา ได้กำหนดการจัดสอบ Proposal 3 บท วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 63


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com