หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนระดับปริญญาตรี 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
         รับสมัครผู้จบ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean การบูรณาการความรู้กับประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาศให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง เพื่อสร้างโอกาศในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดี และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งพัฒนานักศึกษาด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านงานธุรกิจมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฏิบัติจริงใน รูปแบบที่ทันสมัยเหมาะสมกับการพัฒนาสู่สังคม Asean

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในการจัดการทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ ผลิตบัณฑิตด้านการฝึกและการจัดการการกีฬา การกีฬาและนันทนาการเพื่อธุรกิจ และนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ที่มี ความรู้ ความสามารถในวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสามารถนำหลักวิชาการเหล่านี้ไปใช้เพื่อพัฒนาการกีฬาให้เป็น ประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของสังคม มีทักษะระดับวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพสุจริตได้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการ การตลาด การวิเคราะห์ การวิจัย และการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา โดยมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรง และรายได้ระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ที่สมบูรณ์ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารธุรกิจวิศวกรรม มีความรู้ความชำนาญทางด้านการประกอบธุรกิจวิศวกรรม สามารถนำนวัตกรรม ทางวิศวกรรมมาใช้ในการขยายธุรกิจขององค์กร สามารถเจรจาธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถนาความรู้ทางงานวิศวกรรมมาใช้สร้างเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้สามารถตอบสนองการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรมในพื้นที่บริเวณภาคเหนือ สามารถคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางกฎหมายให้เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางนิติศาสตร์ที่สำคัญจำเป็น เปิดทางเลือกให้ศึกษาความรู้เฉพาะทางในกฎหมายเฉพาะด้านตามความถนัดหรือสนใจ อันจะเอื้ออำนวยสอดคล้องกับความหลากหลายของพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ดำเนินไป อยู่ในสังคมของไทย เน้นให้มีทักษะที่สำคัญจำเป็นเพื่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมีทักษะในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปในภายภาคหน้า
  หลักฐานการสมัคร
  • ใบสมัคร (Download ใบสมัคร)
  • ใบ รบ.หรือใบรับรองผลการเรียน(ตัวจริง)
  • สำเนาใบ รบ.หรือใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • อื่นๆ เช่น ผลสอบคะแนนสอบ GAT , ใบรับรองความสามารถพิเศษ
มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีทุนเรียนดีและทุนนักกีฬา


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com