สำนักงานวิจัย    

งานวิจัยและพัฒนา

Research and Development of IPCF


จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิทยาการจัดหารแห่งแปซิฟิค มีนโยบายในการส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย ประกอบกับการวิจัยในปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการรับ รองทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และยกระดับมาตรฐานของงานวิจัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิทยาการจัดหารแห่งแปซิฟิค (Institutional Review Board, Pacific Institute of Management Science : IRB PIMs) ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สถาบันวิทยาการจัดหารแห่งแปซิฟิค จึงได้จัดทำคู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิทยาการจัดหารแห่งแปซิฟิคและเป็นแนวทางให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com