สำนักงานวิจัย    

งานวิจัยและพัฒนา

Research and Development of IPCF


วิสัยทัศน์ (Vision)

"พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการบริหารงานวิจัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ"

พันธกิจ (Mission)

 • มุ่งบริหารจัดการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ แผนงานตามภารกิจด้านวิจัยอย่างมีคุณภาพ
 • สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์
 • มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย และงานสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการนำองค์ความรู้ และผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
 • มุ่งพัฒนาระบบและกลไกที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันได้อย่างครบวงจร

ภารกิจงานวิจัยและพัฒนา

 • การติดตามประเมินผล และการประกันคุณภาพการวิจัยของสถาบัน
 • การบริหารจัดการกองทุนวิจัยของสถาบัน และจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก
 • การพัฒนานักวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความผลงานวิจัย การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จรรยาบรรณนักวิจัย ฯลฯ
 • การจัดระบบสารสนเทศการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน
 • การจัดระบบการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัย ตลอดจน การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถเข้าถึงทุนวิจัยจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
 • ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
 • การสร้างเครือข่ายการวิจัย (Network/Cluster) ทั้งภายในและภายนอกสภาบัน
 • ประสานเพื่อสร้างภาคีวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ ในการตอบคำถามงานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
 • การจำแนกประเภทงานวิจัยและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com