สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (29 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการอบรม Idea Hacks YOUNG PHAYAO (29 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 (22 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (18 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (18 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (13 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐป (13 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศว (11 ก.ย. 2566)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (11 ก.ย. 2566)
ประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ (6 ก.ย. 2566)
ประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรก (6 ก.ย. 2566)
ประชุมสัมมนาวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (5 ก.ย. 2566)
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (21 ส.ค. 2566)
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปี 2566 (19 ส.ค. 2566)
งานสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคครบรอบ 9 ปี (19 ส.ค. 2566)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสถาบันฯ ที่มีผลงานและได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น (17 ส.ค. 2566)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2565 (30 ก.ค. 2566)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีการตีกลองยาวประยุกต์ (29 ก.ค. 2566)
โครงการบริการวิชาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม และกลยุทธ์การตลาด สำหรับวิสาหกิจชุมชน (29 ก.ค. 2566)
สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรมเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม" (28 ก.ค. 2566)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 081-7166370
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 083-2067999
 • อ.สาลิกา ก๋ายอด (เลขานุการคณะวิทยาการ) 090-8966694
 • อ.สุภัสรา บุญเรือง (บุคลากร) 095-6257303
 • อ.นันธิดา สายสุวรรณ์ (สำนักทะเบียนและวัดผล) 086-4313282
 • อ.จิรญา มีมานะ (สำนักประกันคุณภาพ) 061-9460659
 • อ.สุพรรษา นวลสาย (การเงิน) 095-2398982
 • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
 • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
 • งานการเงิน 054-887121
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 097-1340362
 • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com