สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสวนาทางวิชาการหัวข้อเรื่องการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (15 มี.ค. 2567)
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาองค์การ ศึกษาดู (8 มี.ค. 2567)
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาองค์การเข้าศึกษ (8 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมบริการวิชาการในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (2 มี.ค. 2567)
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (16 ก.พ. 2567)
ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (16 ก.พ. 2567)
งานเสวนาทางวิชาการหัวข้อเรื่อง เทคนิคการทำคอนเทนต์สร้างแบรนด์ให้ปังบน TIKTOK (9 ก.พ. 2567)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมรัฐสภาไทย (30 ม.ค. 2567)
ราตรีประดับดาวแปซิฟิค ในงานมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2024 (20 ม.ค. 2567)
พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2024 (20 ม.ค. 2567)
Opening Ceremony of Graduate International Student to PIMS Academic Year 2023 (19 ม.ค. 2567)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม “กิจกร (19 ม.ค. 2567)
โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสอนและการออกแบบกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ตามกร (12 ม.ค. 2567)
โครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาวัด เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2566 (23 ธ.ค. 2566)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แสงสี แห่งเมืองวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2566 (23 ธ.ค. 2566)
เข้ากราบท่านเจ้าคุณ พระโสภณปริยัติเมธี เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม (23 ธ.ค. 2566)
โครงการบริการวิชาการผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566 (23 ธ.ค. 2566)
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 (21 ธ.ค. 2566)
สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองน่าน ไหว้สักการะ 9 วัด (17 ธ.ค. 2566)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา "บัณฑิตร่วมใจ" (17 ธ.ค. 2566)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 081-7166370
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 083-2067999
 • อ.สาลิกา ก๋ายอด (เลขานุการคณะวิทยาการ) 090-8966694
 • อ.สุภัสรา บุญเรือง (บุคลากร) 095-4515158
 • อ.นันธิดา สายสุวรรณ์ (สำนักทะเบียนและวัดผล) 086-4313282
 • อ.เมธาวี ส่องแสง (สำนักประกันคุณภาพ) 094-8582656
 • อ.สุพรรษา นวลสาย (การเงิน) 083-2545031
 • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
 • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
 • งานการเงิน 054-887121
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 083-2543514 , 083-2545755
 • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com