สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาปันสุข สร้างรอยยิ้มให้น้องๆ ประจำปีการศึกษา 2566 (7 ก.ค. 2567)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานวัฒนท้องถิ่น การแสดงรำมังคละ ประจำปีการศึกษา 2566 (6 ก.ค. 2567)
โครงการบริการวิชาการ การบริหารการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 (6 ก.ค. 2567)
ขอแสดงความยินดีกับ ส.อ.พงศ์ปรีดา ปัญจขันธ์ (4 ก.ค. 2567)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา ปลูกป่าสืบสานพระราชดำริ สร้างป่า สร้างชุมชนสร้างอาชีพ (30 มิ.ย. 2567)
ลงนามตกลงความร่วมมือในการขยายเครือข่ายการศึกษา (30 มิ.ย. 2567)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ล้านนาเชียงราย (29 มิ.ย. 2567)
โครงการบริการวิชาการ ซอฟต์พาวเวอร์ วิถีกาแฟ อาหารชาติพันธุ์ สู่อาชีพที่มั่นคง (29 มิ.ย. 2567)
หนังสือพิมพ์สากลของสำนักงานสวัสดิการสังคมแห่งไต้หวัน ได้เผยแพร่ข่าวสถาบัน (15 มิ.ย. 2567)
เปิดรับนักศีกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (13 มิ.ย. 2567)
จัดสอบ Proposal 3 บท วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ผ่านระบบออนไลน์ (4 มิ.ย. 2567)
ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2567 (31 พ.ค. 2567)
บรรยาย “สิทธิและหน้าที่พลเมืองท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง” Citizen Rights & Duties in the VACU W (30 พ.ค. 2567)
ร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 : TLC36 ประจําปี 2567 The 36th Thail (20 พ.ค. 2567)
เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ (นิลลาพะเยา) (17 พ.ค. 2567)
โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริหารจัดการองค์การ (17 พ.ค. 2567)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาถ เจริญสุข ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (30 เม.ย. 2567)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 (29 เม.ย. 2567)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานป๋าเวณี สุขสะหลีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว (27 เม.ย. 2567)
โครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง บริบทสังคมชุมชนกับความเท่าเทียมและสมรสเท่าเทียม (27 เม.ย. 2567)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 081-7166370
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 083-2067999
 • อ.สาลิกา ก๋ายอด (เลขานุการคณะวิทยาการ) 090-8966694
 • อ.สุภัสรา บุญเรือง (บุคลากร) 095-4515158
 • อ.นันธิดา สายสุวรรณ์ (สำนักทะเบียนและวัดผล) 086-4313282
 • อ.เมธาวี ส่องแสง (สำนักประกันคุณภาพ) 094-8582656
 • อ.สุพรรษา นวลสาย (การเงิน) 083-2545031
 • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
 • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
 • งานการเงิน 054-887121
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 083-2543514 , 083-2545755
 • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com