ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565  || 29 ก.ย. 2566 : อ่าน 11  
 2. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 3. เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการอบรม Idea Hacks YOUNG PHAYAO  || 29 ก.ย. 2566 : อ่าน 3  
 4. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 5. การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565  || 22 ก.ย. 2566 : อ่าน 32  
 6. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 7. การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  || 18 ก.ย. 2566 : อ่าน 36  
 8. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 9. การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  || 18 ก.ย. 2566 : อ่าน 28  
 10. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 11. การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  || 13 ก.ย. 2566 : อ่าน 27  
 12. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 13. การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐป  || 13 ก.ย. 2566 : อ่าน 27  
 14. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 15. การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศว  || 11 ก.ย. 2566 : อ่าน 41  
 16. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 17. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  || 11 ก.ย. 2566 : อ่าน 36  
 18. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 19. ประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ  || 6 ก.ย. 2566 : อ่าน 31  
 20. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 21. ประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรก  || 6 ก.ย. 2566 : อ่าน 37  
 22. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 23. ประชุมสัมมนาวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  || 5 ก.ย. 2566 : อ่าน 45  
 24. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 25. ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  || 21 ส.ค. 2566 : อ่าน 69  
 26. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 27. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปี 2566  || 19 ส.ค. 2566 : อ่าน 111  
 28. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 29. งานสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคครบรอบ 9 ปี  || 19 ส.ค. 2566 : อ่าน 60  
 30. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 31. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสถาบันฯ ที่มีผลงานและได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น  || 17 ส.ค. 2566 : อ่าน 74  
 32. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 33. โครงการบัณฑิตจิตอาสา สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2565  || 30 ก.ค. 2566 : อ่าน 102  
 34. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 35. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีการตีกลองยาวประยุกต์  || 29 ก.ค. 2566 : อ่าน 90  
 36. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 37. โครงการบริการวิชาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม และกลยุทธ์การตลาด สำหรับวิสาหกิจชุมชน  || 29 ก.ค. 2566 : อ่าน 97  
 38. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 39. สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรมเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"  || 28 ก.ค. 2566 : อ่าน 71  
 40. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 41. ทัศนศึกษา ณ โรงแรม The Riverie by Katathani Chiang Rai  || 27 ก.ค. 2566 : อ่าน 82  
 42. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 43. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคกับหน่วยงานองค์กรสถานประกอบ  || 23 ก.ค. 2566 : อ่าน 66  
 44. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ มอบเงินบริจาค สมทบทุนให้โรงพยาบาลคลองสามวา  || 23 ก.ค. 2566 : อ่าน 73  
 46. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 47. พิธีทำบุญอาคาร  || 23 ก.ค. 2566 : อ่าน 69  
 48. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 49. ร่วมบริการวิชาการวิทยาลัยการอาชีพปง  || 22 ก.ค. 2566 : อ่าน 87  
 50. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 51. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ตามั่นคำทอง คำคูณขึ้นบ้านใหม่  || 22 ก.ค. 2566 : อ่าน 78  
 52. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 53. โครงการบัณฑิตจิตอาสา ปลูกต้นไม้ สร้างค่านิยม รักธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับภูมิทัศน์ให้สถาบัน  || 22 ก.ค. 2566 : อ่าน 95  
 54. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 55. พิธีเปิดโครงการ บริการวิชาการ การยกระดับนวัตกรรมชุมชน ท้องถิ่นตามเศรษฐกิจพอเพียง  || 22 ก.ค. 2566 : อ่าน 114  
 56. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 57. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "แปซิฟิคร่วมใจ ปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อชุมชน"  || 16 ก.ค. 2566 : อ่าน 82  
 58. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 59. โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ใส่ใจวัฒนธรรม สู่คนรุ่นใหม่  || 15 ก.ค. 2566 : อ่าน 81  
 60. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 61. โครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตสู่สังคม เติมพลังใจสู่เส้นชัยนักพัฒนา  || 15 ก.ค. 2566 : อ่าน 90  
 62. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 63. โครงการบริการวิชาการ กฎหมายชุมชนน่ารู้ มุ่งสู่การพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566  || 8 ก.ค. 2566 : อ่าน 126  
 64. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 65. โครงการบริการวิชาการ กฎหมายชุมชนน่ารู้ มุ่งสู่การพัฒนาชุมชน  || 8 ก.ค. 2566 : อ่าน 114  
 66. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 67. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ปอยหลวง วัฒนธรรมล้านนา สืบสานประเพณีไทย  || 8 ก.ค. 2566 : อ่าน 131  
 68. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 69. เข้าร่วมโครงการคลินิค สคบ. ครั้งที่ 3 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  || 5 ก.ค. 2566 : อ่าน 78  
 70. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 71. ปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION : #MBA)  || 13 มิ.ย. 2566 : อ่าน 119  
 72. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 73. เปิดรับสมัครนักศึกษา #ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  || 13 มิ.ย. 2566 : อ่าน 123  
 74. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 75. เปิดรับสมัคร ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการและพัฒนาองค์การ  || 30 พ.ค. 2566 : อ่าน 181  
 76. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 77. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ Unicorn-University connected  || 26 พ.ค. 2566 : อ่าน 118  
 78. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 79. กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี  || 28 เม.ย. 2566 : อ่าน 145  
 80. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 81. โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาเส้นทางและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนต์(หลวงพี่แจ๊ส 4G)  || 13 มี.ค. 2566 : อ่าน 105  
 82. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 83. โครงการทัศนศึกษาการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์  || 13 มี.ค. 2566 : อ่าน 137  
 84. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 85. ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  || 3 มี.ค. 2566 : อ่าน 109  
 86. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 87. เข้าร่วมโครงการ FIN ARCHITECH สถาปนิกทางการเงิน  || 21 ก.พ. 2566 : อ่าน 253  
 88. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 89. ค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 18 ก.พ. 2566 : อ่าน 218  
 90. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 91. นักศึกษามหาบัณฑิตทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  || 17 ก.พ. 2566 : อ่าน 272  
 92. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 93. นักศึกษามหาบัณฑิตรับฟังบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  || 17 ก.พ. 2566 : อ่าน 159  
 94. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 95. ทัศนศึกษาดูงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  || 17 ก.พ. 2566 : อ่าน 165  
 96. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 97. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อกระบวนการยุติธรรม กับ การพัฒนาองค์กร  || 13 ก.พ. 2566 : อ่าน 227  
 98. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 99. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565  || 14 ม.ค. 2566 : อ่าน 293  
 100. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 101. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  || 13 ม.ค. 2566 : อ่าน 414  
 102. (Last Open : 27 ก.ย. 2566)
 103. พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและ บัณฑิต ปีการศึกษา 2561-2564  || 19 ธ.ค. 2565 : อ่าน 904  
 104. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 105. ผังการจราจรวันพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประจำปี พ.ศ. 2565  || 16 ธ.ค. 2565 : อ่าน 330  
 106. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 107. เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  || 1 ธ.ค. 2565 : อ่าน 258  
 108. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 109. โครงการบัณฑิตจิตอาสา บัณฑิต แต้มสี เติมฝัน ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง  || 27 พ.ย. 2565 : อ่าน 303  
 110. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 111. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สืบฮีต ต๋ามฮอย ลอยประทีป  || 27 พ.ย. 2565 : อ่าน 287  
 112. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 113. โครงการบริการวิชาการ อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ  || 27 พ.ย. 2565 : อ่าน 284  
 114. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 115. โครงการบัณฑิตจิตอาสาแต้มสี เติมฝัน ปันสุขให้น้อง  || 13 พ.ย. 2565 : อ่าน 320  
 116. (Last Open : 27 ก.ย. 2566)
 117. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์ชนเผ่า  || 12 พ.ย. 2565 : อ่าน 279  
 118. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 119. โครงการบริการวิชาการหัวข้อ การปรับตัวสู่เส้นทางอาชีพยุค New Normal  || 12 พ.ย. 2565 : อ่าน 299  
 120. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 121. สัมมนาเชิงวิชาการเรื่องโลจิสติกส์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล  || 11 พ.ย. 2565 : อ่าน 296  
 122. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 123. จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนพะเยาเชิงเกษตรวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน  || 10 พ.ย. 2565 : อ่าน 368  
 124. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 125. โครงการบัณฑิตจิตอาสามอบอุปกรณ์กีฬาให้น้อง  || 6 พ.ย. 2565 : อ่าน 322  
 126. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 127. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงสุโขทัย  || 5 พ.ย. 2565 : อ่าน 275  
 128. (Last Open : 27 ก.ย. 2566)
 129. โครงการบริการวิชาการการรู้เท่าทันป้องกันมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์  || 5 พ.ย. 2565 : อ่าน 262  
 130. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 131. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท  || 13 ส.ค. 2565 : อ่าน 506  
 132. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 133. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ 8 ปี  || 13 ส.ค. 2565 : อ่าน 624  
 134. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 135. ครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ TQF และ การจัดการเรียนการสอนในยุคหลังโควิด-19 (The Next normal)  || 6 ส.ค. 2565 : อ่าน 412  
 136. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 137. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "พัฒนาชุมชนวัดพระธาตุจอมแจ้ง"  || 1 ส.ค. 2565 : อ่าน 431  
 138. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 139. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสานภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่"  || 30 ก.ค. 2565 : อ่าน 300  
 140. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 141. โครงการบริการวิชาการ "การดับเพลิงเบื้องต้น"  || 30 ก.ค. 2565 : อ่าน 463  
 142. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 143. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "ร่วมใจปลูกป่า"  || 23 ก.ค. 2565 : อ่าน 342  
 144. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 145. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตลื้อ"  || 23 ก.ค. 2565 : อ่าน 389  
 146. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 147. โครงการบริการวิชาการ "การค้าระหว่างประเทศ"  || 23 ก.ค. 2565 : อ่าน 257  
 148. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 149. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ถวายเทียนเข้าพรรษา"  || 13 ก.ค. 2565 : อ่าน 330  
 150. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 151. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"พัฒนาชุมชนกำแพงงาม  || 10 ก.ค. 2565 : อ่าน 328  
 152. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 153. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว (Songkran festival)"  || 9 ก.ค. 2565 : อ่าน 346  
 154. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 155. โครงการบริการวิชาการ "การเป็นพลเมืองที่ดี ในวิถีระบอบประชาธิปไตย"  || 9 ก.ค. 2565 : อ่าน 323  
 156. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 157. โครงการบัณฑิตจิตอาสา "เสวียนรักษ์โลกลดขยะอินทรีย์"  || 3 ก.ค. 2565 : อ่าน 299  
 158. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 159. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสาน วัฒนธรรม พื้นถิ่นจังหวัด พิษณุโลก"  || 2 ก.ค. 2565 : อ่าน 298  
 160. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 161. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 2 ก.ค. 2565 : อ่าน 287  
 162. (Last Open : 27 ก.ย. 2566)
 163. โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานธุรกิจ  || 28 มิ.ย. 2565 : อ่าน 285  
 164. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 165. รศ.ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์และคณาจารย์ นำถวายเงินทำบุญ 1,000,000 บาท  || 21 มิ.ย. 2565 : อ่าน 312  
 166. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 167. โครงการวาดภาพมงคล ลายคำ น้ำแต้ม  || 30 พ.ค. 2565 : อ่าน 299  
 168. (Last Open : 27 ก.ย. 2566)
 169. โครงการพาเด็กเข้าวัด  || 23 พ.ค. 2565 : อ่าน 271  
 170. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 171. โครงการจิตอาสา “มอบรักปันสุข อิ่มท้อง อิ่มใจชุมชน”  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 350  
 172. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 173. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "เรียนรู้ วัฒนธรรม ท้องถิ่น"  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 424  
 174. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 175. โครงการบริการวิชาการ "การเรียนรู้สร้างอาชีพเสริม"  || 26 ก.พ. 2565 : อ่าน 470  
 176. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 177. โครงการจิตอาสา หนังสือหมุนเวียนหล่อเลี้ยงปัญญา  || 20 ก.พ. 2565 : อ่าน 439  
 178. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 179. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์และการแสดงเยือนศิลป์ถิ่นเหนือ  || 19 ก.พ. 2565 : อ่าน 418  
 180. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 181. โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  || 19 ก.พ. 2565 : อ่าน 363  
 182. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 183. โครงการบัณฑิตจิตอาสา “ส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนา โรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง"  || 13 ก.พ. 2565 : อ่าน 411  
 184. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 185. โครงการจิตอาสาพัฒนาสัดอนาลโย  || 13 ก.พ. 2565 : อ่าน 468  
 186. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 187. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม และการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 409  
 188. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 189. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "การประยุกต์ใช้ความเชื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิถีชีวิตสืบสานการทำบายศ  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 406  
 190. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 191. โครงการบริการวิชาการ “คนสำราญ งานสำเร็จ ตามแนวพุทธวิถี ที่สอดคล้องกับแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal)   || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 415  
 192. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 193. โครงการบริการวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ประจำปีการศึกษา 2564  || 12 ก.พ. 2565 : อ่าน 409  
 194. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 195. ประมวลภาพมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022 (ภาพชุด)  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 398  
 196. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 197. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 373  
 198. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 199. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 405  
 200. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 201. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022  || 29 ม.ค. 2565 : อ่าน 452  
 202. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 203. ค่ายวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา  || 24 ม.ค. 2565 : อ่าน 461  
 204. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 205. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธียกเสาเอก อาคาร ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์  || 17 ธ.ค. 2564 : อ่าน 485  
 206. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 207. จัดพิธีตั้งศาลพระชัยมงคล สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วิทยาเขตนิมิตใหม่  || 17 ธ.ค. 2564 : อ่าน 700  
 208. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 209. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ (วิทยาเขตนิมิตใหม่)  || 28 พ.ย. 2564 : อ่าน 689  
 210. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 211. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Assurance)  || 1 พ.ย. 2564 : อ่าน 597  
 212. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 213. โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  || 20 ต.ค. 2564 : อ่าน 849  
 214. (Last Open : 27 ก.ย. 2566)
 215. ผลการทดสอบ English Proficiency Test (CEFR) นักศึกษารหัส 631 - 632 ประจำปีการศึกษา 2564  || 15 ต.ค. 2564 : อ่าน 869  
 216. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 217. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2564  || 15 ต.ค. 2564 : อ่าน 742  
 218. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 219. มอบอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ชุดหูฟังให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา  || 1 ต.ค. 2564 : อ่าน 539  
 220. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 221. โครงการบริการวิชาการในหัวข้อ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ยุคโควิด-19  || 28 ส.ค. 2564 : อ่าน 610  
 222. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 223. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564  || 22 ส.ค. 2564 : อ่าน 562  
 224. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 225. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TQF และการจัดการเรียนการสอน ในยุคปกติใหม่ New normal (ออนไลน์ผ่าน โปรแก  || 14 ส.ค. 2564 : อ่าน 533  
 226. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 227. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษา  || 14 มิ.ย. 2564 : อ่าน 556  
 228. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 229. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Google Meet  || 25 มี.ค. 2564 : อ่าน 551  
 230. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 231. ประธานในพิธีเปิดโครงการบัณฑิตจิตอาสา เรื่อง ร่วมน้ำใจ สู่ฝายมีชีวิตชุมชน  || 21 มี.ค. 2564 : อ่าน 576  
 232. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 233. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ผนึกกำลัง เติมน้ำใจ ชาติพันธุ์ 6 ชนเผ่า  || 20 มี.ค. 2564 : อ่าน 631  
 234. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 235. มอบเล่มวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวุฒิการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  || 6 มี.ค. 2564 : อ่าน 514  
 236. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 237. โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพ.ศ. 2564  || 24 ก.พ. 2564 : อ่าน 386  
 238. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 239. พิธีการเปิดนิทรรศการ ของนักศึกษารหัส 611-612 ประจำปีการศึกษา 2563  || 12 ก.พ. 2564 : อ่าน 445  
 240. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 241. "รำลึกรักษ์อุ้มผาง 61 ปี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 929  
 242. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 243. โครงการ "แต้มสี เติมฝันให้น้องโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ"  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 921  
 244. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 245. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 841  
 246. (Last Open : 27 ก.ย. 2566)
 247. โครงการแปซิฟิคปันศุกร์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 875  
 248. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 249. โครงการการเกษตรแนวใหม่ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์(Hydroponics)  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 966  
 250. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 251. พิศวงตานกฮูกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  || 30 พ.ย. 2563 : อ่าน 907  
 252. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 253. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กราบสักการะพ่อขุนงำเมือง  || 15 ต.ค. 2563 : อ่าน 970  
 254. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 255. ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2562  || 30 ก.ย. 2563 : อ่าน 933  
 256. (Last Open : 27 ก.ย. 2566)
 257. เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562  || 25 ก.ย. 2563 : อ่าน 1017  
 258. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 259. สัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)"  || 20 ก.ย. 2563 : อ่าน 941  
 260. (Last Open : 27 ก.ย. 2566)
 261. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา(กลุ่มย่อย) ในรายวิชา สัมมนาการท่องเที่ยวและการโ  || 16 ก.ย. 2563 : อ่าน 1009  
 262. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 263. โครงการจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1050  
 264. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 265. โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1037  
 266. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 267. ครงการจิตอาสา Big Cleaning Day  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1206  
 268. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 269. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1165  
 270. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 271. เศรษฐกิจพอเพียง วิธีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 1011  
 272. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 273. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 12 ส.ค. 2563 : อ่าน 1119  
 274. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 275. ประกาศขยายระยะเวลาเรียน  || 19 ก.ค. 2563 : อ่าน 1039  
 276. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 277. ตู้ปันสุข รักและห่วงใย ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน  || 14 พ.ค. 2563 : อ่าน 842  
 278. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 279. ตู้ปันสุขสู้ COVID-19  || 13 พ.ค. 2563 : อ่าน 743  
 280. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 281. ป้องกันภัย COVID-19  || 1 เม.ย. 2563 : อ่าน 862  
 282. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 283. มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 1314  
 284. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 285. วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฏาคม-ธันวาคม  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 2144  
 286. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 287. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา  || 13 ก.พ. 2563 : อ่าน 1301  
 288. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 289. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020  || 18 ม.ค. 2563 : อ่าน 1704  
 290. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 291. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 1188  
 292. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 293. โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน”  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1522  
 294. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 295. โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1194  
 296. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 297. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “การสืบสานภูมิปัญญาการทำตุงพื้นเมือง(ตุงไส้หมู)”  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1481  
 298. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 299. โครงการบริการวิชาการ"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก"  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1458  
 300. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 301. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน”  || 21 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1250  
 302. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 303. อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน  || 18 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1358  
 304. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 305. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว"  || 16 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1304  
 306. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 307. ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1336  
 308. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 309. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1192  
 310. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 311. โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1240  
 312. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 313. ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1195  
 314. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 315. ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 1225  
 316. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 317. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ  || 20 ก.ย. 2562 : อ่าน 1235  
 318. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 319. ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  || 15 ก.ย. 2562 : อ่าน 835  
 320. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 321. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562  || 4 ก.ย. 2562 : อ่าน 871  
 322. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 323. ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ  || 30 ส.ค. 2562 : อ่าน 1257  
 324. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 325. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  || 17 ส.ค. 2562 : อ่าน 1195  
 326. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 327. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 1057  
 328. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 329. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 1000  
 330. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 331. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 877  
 332. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 333. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 1046  
 334. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 335. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 812  
 336. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 337. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 1083  
 338. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 339. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 1159  
 340. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 341. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 996  
 342. (Last Open : 28 ก.ย. 2566)
 343. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 978  
 344. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 345. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 924  
 346. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 347. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 1635  
 348. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 349. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 1305  
 350. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 351. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 772  
 352. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 353. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 822  
 354. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 355. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 827  
 356. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 357. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 1016  
 358. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 359. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 793  
 360. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 361. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 925  
 362. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 363. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 737  
 364. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 365. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 1584  
 366. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 367. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 840  
 368. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 369. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 1283  
 370. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 371. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 855  
 372. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 373. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 1453  
 374. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 375. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 1183  
 376. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 377. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 842  
 378. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 379. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 801  
 380. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 381. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 880  
 382. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 383. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 844  
 384. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 385. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 791  
 386. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 387. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 950  
 388. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 389. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 900  
 390. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 391. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 902  
 392. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 393. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 1417  
 394. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 395. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 963  
 396. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 397. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 968  
 398. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 399. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 1100  
 400. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 401. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 1269  
 402. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 403. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 962  
 404. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 405. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 875  
 406. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 407. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 1209  
 408. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 409. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 1049  
 410. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 411. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 1098  
 412. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 413. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 992  
 414. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 415. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 942  
 416. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 417. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 1030  
 418. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 419. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 1403  
 420. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 421. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 1487  
 422. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 423. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1096  
 424. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 425. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1524  
 426. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 427. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 1254  
 428. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 429. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1576  
 430. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 431. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1345  
 432. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 433. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1540  
 434. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 435. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 1174  
 436. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 437. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 1161  
 438. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 439. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 1200  
 440. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 441. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 1166  
 442. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 443. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 1105  
 444. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 445. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 1167  
 446. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 447. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 1365  
 448. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 449. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1603  
 450. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 451. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1340  
 452. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 453. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 1247  
 454. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 455. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 1121  
 456. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 457. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1628  
 458. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 459. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1774  
 460. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 461. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 1272  
 462. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 463. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 960  
 464. (Last Open : 26 ก.ย. 2566)
 465. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1418  
 466. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 467. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1118  
 468. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 469. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 1177  
 470. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 471. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 1371  
 472. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 473. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 926  
 474. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 475. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 1082  
 476. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 477. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 1157  
 478. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 479. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 938  
 480. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 481. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1287  
 482. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 483. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1381  
 484. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 485. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1244  
 486. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 487. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 1222  
 488. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 489. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 1110  
 490. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 491. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 1153  
 492. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 493. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 882  
 494. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 495. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 1115  
 496. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 497. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 1134  
 498. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 499. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 1287  
 500. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 501. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 1358  
 502. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 503. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 1592  
 504. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 505. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 904  
 506. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 507. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 1109  
 508. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 509. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 1062  
 510. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 511. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 1157  
 512. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 513. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 1720  
 514. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 515. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 989  
 516. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 517. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1285  
 518. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)
 519. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1101  
 520. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 521. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1437  
 522. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 523. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 1043  
 524. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 525. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 992  
 526. (Last Open : 29 ก.ย. 2566)
 527. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 1056  
 528. (Last Open : 30 ก.ย. 2566)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com